Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 
Deltagare på folkhögskola

Förbud mot diskriminering

Diskrimineringslagen gäller för folkhögskolor. Det betyder att ingen får diskrimineras på folkhögskolor eller i deras kursverksamhet. Diskriminering får inte heller ske i antagningen till kurser på folkhögskola.

Diskriminering sker när personal på en skola behandlar en kursdeltagare eller sökande till en kurs sämre än andra, och behandlingen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (se nedan). Rektorer, skolledare, lärare, annan skolpersonal, eller andra personer som anordnar eller håller i utbildningar, kan utföra handlingar som kan räknas som diskriminering.

Om rektor eller annan personal trakasserar en kursdeltagare räknas det också som diskriminering. Om en studerande trakasserar en annan, och personal på skolan känner till det, är skolan skyldig att reda ut och åtgärda det som hänt.

Styrelse och rektor är ansvarig

Huvudmannen för utbildningen är ansvarig för att ingen blir diskriminerad. I folkhögskolans fall är styrelsen ytterst ansvarig och rektor är den som ansvarar på plats på skolan. Lärare och annan personal på skolan måste anmäla till rektor om de får veta att det någon blir diskriminerad eller trakasserad. Rektor måste sedan utreda och åtgärda händelserna. Diskrimineringsförbudet gäller diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna:

1. kön
2. könsidentitet eller könsuttryck
3. etnisk tillhörighet
4. religion eller annan trosuppfattning
5. funktionsnedsättning
6. sexuell läggning
7. ålder

Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till DO (Diskrimineringsombudsmannen). Du kan också anmäla folkhögskolan om den inte utrett eller åtgärdat trakasserier som du eller någon annan berättat om för personal på folkhögskolan.

Läs mer om förbud mot diskriminering i skolan på Diskrimineringsombudsmannens hemsida: www.do.se/Diskriminerad/Utbildning 

Delar av lagen som folkhögskolor inte måste följa

Det finns delar i diskrimineringslagen som folkhögskolor inte måste följa:

1. lagens regler om aktiva åtgärder
2. visst undantag från diskrimineringsförbudet för att folkbildningen ska kunna göra sitt uppdrag

Aktiva åtgärder

Förutom förbudet att diskriminera säger diskrimineringslagen att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta förebyggande för att se till att alla har lika rättigheter och möjligheter. Detta kallas aktiva åtgärder och kan till exempel göras genom att ta fram likabehandlingsplaner. Att arbeta förebyggande med aktiva åtgärder är obligatoriskt för det övriga skolväsendet men frivilligt för folkhögskolan.

Läs mer om aktiva åtgärder på Diskrimineringsombudsmannens hemsida http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/

Undantag från diskrimineringsförbudet

Folkhögskolornas uppdrag är bland annat att stärka och utveckla demokratin och att bidra till att utjämna utbildningsklyftor i samhället. En av anledningarna till att folkhögskolor får statligt stöd är att de har verksamhet som ska stärka rättigheterna för till exempel människor med funktionsnedsättning och människor med utländsk bakgrund. För att kunna arbeta på det sättet har folkhögskolor rätt att med sina kurser vända sig till en viss grupp, om syftet är att stärka den gruppens rättigheter och möjligheter i samhället.

Läs mer i diskrimineringslagen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm


Dela

Senast uppdaterad: 2015-06-01

Kommentarer

Skriv en kommentar till "Diskrimineringslagen "


Obs! Din kommentar publiceras här och skickas även med e-post till
Folkhögskolornas informationstjänst.
Captcha

Obligatoriska fält *