Lagar som gäller för studerande vid Landstingsfolkhögskolor - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 
Bild på klassrum

Lagar som gäller för studerande vid Landstingsfolkhögskolor

Folkhögskolor som drivs av ett landsting eller en region faller under de lagar som reglerar svenska myndigheters kontakter med enskilda personer.

Det ger vissa möjligheter för kursdeltagare vid landstingsskolor att överklaga eller klaga på beslut och myndighetsutövning från skolan. Dessa möjligheter att klaga är inte öppna för kursdeltagare vid rörelsefolkhögskolor.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen behandlar myndigheters handläggning av ärenden och deras skyldighet att ge service till allmänheten. På en landstingsfolkhögskola kan du till exempel ställa krav på att ärenden ska handläggas inom en rimlig tid. Anmälningar enligt förvaltningslagen kan bara göras av den som är direkt berörd och anmälan ska ske senast tre veckor efter att det beslut som man vill klaga på har fattats.

Offentlighetsprincipen och sekretesslagen

En del av offentlighetsprincipen är att handlingsoffentligheten som ger var och en rätt att begära att ta del av allmänna handlingar. Alla färdiga handlingar som kommer in och skickas ut från myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar, är i princip allmänna och normalt tillgängliga för vem som helst. 

Dokument som rör elevvårdande verksamhet är sekretessbelagda. Det är även uppgifter som har att göra med psykologisk undersökning eller behandling, enskilda personliga förhållanden hos psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare. Utredningar och samtal i disciplin-ärenden och i samband med avskiljande kan sekretessbeläggas men själva beslutshandlingen är offentlig. Om en kursdeltagare känner sig hotad och det är troligt att personen är förföljd kan den studerandes och nära anhörigas identitet, adress och personnummer skyddas.


Dela

Senast uppdaterad: 2015-08-13

Kommentarer
  • Hej,
    Ni tar här bara upp lagstiftning som gäller vid landstingsdrivna fhs. Rimligt vore väl att ni påpekar att inga lagstadgade tystnadspliktsbestämmelser finns vid privat drivna folkhögskolor annat än om där bedrivs sfi-undervisning. Det beror på att denna regleras i SkolL 24:9 men det gör inte folkhögskolans övriga verksamhet. Vid sfi-utbildning gäller också bestämmelserna i SkolL 24:10 som innebär att vissa regler i förvaltningslagen då måste tillämpas.
    Vid rörelsedrivna fhs är det alltså enbart etiska bedömningar som görs för vad personalen bör säga/lämna ut. Men huvudmannen där får om man vill teckna civilrättsliga avtal med sin personal om tystnadsplikt men hur vanligt är det? F.ö. tycker jag att folkhögskolors företrädare fortsatt bör driva frågan om en lagstadgad reglering av tystnadsplikt vid de privata folkhögskolor.

    Staffan Olsson, författare till boken "Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola", ny upplaga 2016

    18 november 2016 Inlagd av Staffan Olsson

Skriv en kommentar till "Lagar som gäller för studerande vid Landstingsfolkhögskolor"


Obs! Din kommentar publiceras här och skickas även med e-post till
Folkhögskolornas informationstjänst.
Captcha

Obligatoriska fält *