Vanliga frågor - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 

Vanliga frågor

Här kan du läsa svar på vanliga frågor om studeranderätt inom folkhögskolan.


Frågor

 • Hur styrs folkhögskolan? Finns det någon särskild lagstiftning som reglerar folkhögskolor?

  Det är den enskilda skolans egen styrelse som är ytterst ansvarig för verksamheten och det är till den du ska vända dig med eventuella klagomål eller synpunkter. Folkhögskolan har ingen separat lagstiftning och skolorna lyder inte under skollagen, men det finns regler och riktlinjer förknippade med de statliga bidragen till folkhögskolorna. Dessa berör i viss utsträckning områden som är intressanta ur ett studeranderättsligt perspektiv.

  Läs mer  under avsnittet Hur fungerar FSR

 • Hur ser antagnings- och urvalsreglerna ut på folkhögskola?

  Varje folkhögskola har sin egen profil och ansvarar för hur de antar sina studerande. Det finns inga gemensamma regler för antagning som gäller på alla folkhögskolor.

   

 • Finns det några begränsningar för hur mycket schemalagd tid man får ha på en folkhögskola?

  Det finns inga riktlinjer som sätter ett tak för hur många schemalagda timmar man får ha på en folkhögskolekurs. Men folkhögskolor är skyldiga att följa arbetsmiljölagen och det är skolans rektor som ska se till att det görs. Ytterst är det skolans styrelse som ansvarar för verksamheten och att lagar och förordningar följs.


   

 • Finns det några begränsningar för hur lite schemalagd tid man får ha på en folkhögskola?

  En heltidskurs ska innehålla organiserat studiearbete med i genomsnitt minst fyra klocktimmar om dagen fem dagar i veckan.

  Läs mer på Folkbildningsrådets webbplats:
  Villkor för statsbidrag » 
  - Statsbidrag till folkhögskolor 2016 – Kriterier och fördelningsprinciper »

   

 • Vart ska jag vända mig om jag är missnöjd med kvaliteten på en folkhögskolekurs?

  I första hand ska du vända dig till skolans rektor som ansvarar för den pedagogiska verksamheten på skolan. Ytterst ansvarig för skolans verksamhet är dess styrelse och om du efter att ha tagit upp frågan med rektor fortfarande har klagomål kan du vända dig till styrelsens ordförande.

 • Om jag som kursdeltagare anser att det förekommer kränkningar eller trakasserier på skolan vad ska jag göra då?

  Rektor på en folkhögskola är ansvarig enligt arbetsmiljölagen att förebygga och åtgärda problem i arbetsmiljön. Ytterst ansvarig för verksamheten på en folkhögskola är dess styrelse. Om problem på skolan inte åtgärdas efter att de påpekats för rektor kan du kontakta styrelsens ordförande. Det ska finnas särskilda studerandeskyddsombud på skolan som du kan vända dig till om du inte får något gehör från skolans ledning. Om inga särskilda studerandeskyddsombud finns kan du kontakta arbetsplatsens skyddsombud. Om trakasserierna har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kan det finnas anledning att göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

 • Får en folkhögskola ta avgifter för sina kurser?

  All undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri. Det betyder att skolan inte får ta betalt för lärare och undervisningslokaler. Däremot kan en folkhögskola ta betalt för kostnader för studieresor, material, kost, logi mm. Skolan måste informera om alla kostnader som är obligatoriska för deltagarna i kursen vid ansökningstillfället, och det ska klart framgå vad avgifterna avser.

 • Kan en folkhögskola ha obligatorisk lunch för sina kursdeltagare?

  Folkhögskolor får ha obligatorisk lunch för sina kursdeltagare, men precis som för alla obligatoriska kostnader och avgifter gäller att skolan ska informera om detta redan vid söktillfället. 

 • Är omdömen som är satta på folkhögskola offentliga handlingar på samma sätt som betygsdokument i t.ex. en gymnasieskola?

  Det beror på vem som är huvudman för skolan. Landstingsfolkhögskolor faller under offentlighetsprincipen och omdömen är då offentliga handlingar. Rörelsefolkhögskolor lyder inte under offentlighetsprincipen och följer egna principer och riktlinjer för utlämnande av omdömen och andra handlingar.

 • Kan jag överklaga ett omdöme?

  Om du anser att ett omdöme blivit satt på felaktiga grunder kan du vända dig till skolledningen med önskemål om en omprövning av ditt omdöme. Det är upp till skolan som utfärdat omdömet att avgöra om det finns grunder för att ta upp det till omprövning. Omdömen går inte att överklaga till någon annan instans än den skola som utfärdat dem.

 • Vilka kriterier finns det för omdömessättning på folkhögskola?

  Kriterier för studieomdömen finns beskrivna på Folkbildningsrådets webbplats:

  Behörighet och studieomdöme »
  - Anvisningar för folkhögskolornas studieomdömen »

 • Vilka rättigheter och vilket inflytande har man som studerande på folkhögskola?

  Alla folkhögskolor har stor frihet att utforma sin verksamhet utifrån den enskilda skolans profil. Det finns några områden som är centralt reglerade inom folkhögskolan och som har att göra med studerandes inflytande och rättigheter. De centrala riktlinjer som finns rör avgiftsfri undervisning, kurstid och behörighetsgivning. Läs mer om dessa riktlinjer på Folkbildningsrådets webbplats - Villkor för statsbidrag »

  Vad som gäller på den skola där du studerar ska vara möjligt för dig som kursdeltagare att få reda på. Börja med att titta på skolans hemsida där informationen bör finnas. Om det finns ett elev- eller studeranderåd kan du fråga dem, eller hör efter med dina lärare. Om skolan har studeranderepresentanter i styrelsen kan du prata med dem. Om du inte tycker att du får tillräckliga svar från dem ska du vända dig till skolans rektor.

  Boka gärna en tid med henne eller honom och be att få veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som studerande. Du kan också be om att få beskrivet hur formerna för studerandeinflytande ser ut. Om du inte tycker att du får de svar du behöver av rektor kan du vända dig till skolans styrelseordförande. Det är skolans styrelse som har det yttersta ansvaret för verksamheten på skolan.

Ställ din egen fråga i formuläret nedan

Om du undrar över något som du inte kan hitta svar på, så är du välkommen att ställa din egen fråga till oss här.

Vilka svarar?
Det är vi på Folkhögskolornas informationstjänst som svarar på dina frågor, oftast vår studie- och yrkesvägledare.

Hur gör jag?
Skriv in ditt namn och din e-postadress. Titta gärna extra noga, så att din e-postadress är korrekt angiven, annars kan vi inte svara dig! Skriv sedan in din fråga och tryck på skicka. Du får normalt svar inom en vecka.

Om vi tror att din fråga kan vara intressant för fler, så publicerar vi den kanske här på webbplatsen. Men först tar vi bort alla personliga uppgifter, så klart.

Obligatoriska fält *