Två personer pratar med varandra, skrattar.

Folkhögskola - annorlunda vuxenutbildning

Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna. Vi utgår från dina egna behov, kunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning.

Utbildningen på folkhögskola är fri och frivillig. Det betyder att de studerande väljer själva att gå på folkhögskola och kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen. Det ska heller inte kosta något att delta i utbildningen.

Det finns 155 folkhögskolor i Sverige. 113 av dessa är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. 42 folkhögskolor drivs av landsting och regioner.

Vuxenutbildning i första hand

Folkhögskolan är en form av vuxenutbildning och vänder sig i första hand till vuxna som är 18 år eller äldre. Läs mer om åldersgränser för olika kurstyper här »

Folkhögskolans kännetecken

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner. Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen.

Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar deltagarna ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.

Många folkhögskolor har ett internat där deltagarna kan bo vilket ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. I samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger.
Läs mer om internat här »

Folkhögskolorna är självständiga

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser som anordnas och vilken profil de har på sin skola. De folkrörelser, ideella organisationer och landsting eller regioner som har huvudmannaskapet för skolan har därför stora möjligheter att sätta sin prägel på verksamheten.

Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner utan arbetar istället efter egna verksamhetsplaner. Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och landstingsbidrag.

Statens fyra syften med folkbildningen

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Mer om regeringens syften kan du hitta i Förordning om statsbidrag till folkbildningen (2015:2018) »

Folkbildningsrådet är en ideell organisation som på uppdrag av staten fördelar statsbidrag till folkhögskolorna. www.folkbildningsradet.se »