Fritidsledarutbildning för yrkesverksamma fritidsledare - distans halvfart

Jämshögs folkhögskola


Ansök nu

Fritidsledare arbetar framförallt inom områdena fritid, skola och omsorg. Arbetar du med människor men saknar examen? Har du behov av att öka din kunskap och förståelse i relevanta ämnesområden och metoder? I januari 2021 startar Jämshögs Folkhögskola fritidsledarutbildning på distans.

Start 4 januari 2021, ansökan öppen 1 september till 31 oktober 2020.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
16 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 2 år

Ansök senast: 31 okt 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Behörighet för Yrkeshögskola samt svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Tre års relevant yrkeserfarenhet. Anställning som fritidsledare eller motsvarande. Uppnått en ålder av minst 25 år.

Kostnader: Litteratur under utbildningen:ca 4000 kr. Materialkostnad: 450 kr per termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 4 jan 2021 - 16 dec 2022

Kontakt:
Per-Arne Höög

Telefon: 0454-463 40
E-post:
per-arne.hoog@jamshog.org

OBS!
Ansök senast 31 okt 2020

Utbildningen riktar sig till dig som har arbete inom områdena men saknar examen. Studietiden är två år och omfattningen 50%. Under studietiden arbetar du med distansuppgifter som ofta kopplas till ditt arbete, dessutom ingår 3–4 närträffar per termin. Utbildningen är eftergymnasial och studiemedelsberättigad.

Behörig för utbildningen är du som har:

 • Behörighet för Yrkeshögskola samt svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • Tre års relevant yrkeserfarenhet.
 • Anställning som fritidsledare eller motsvarande på minst 50% tjänst.
 • Uppnått en ålder av minst 25 år.

Fritidsledarens yrkesroll och yrkesområde

Fritidsledarens yrkesroll innebär att bemöta människor och skapa goda relationer utifrån ett främjande perspektiv. Yrkesrollen fokuserar vidare på att synliggöra människors inneboende resurser och stötta den unga människans identitetsutveckling.

ungdomar, fritidsledare, tonåringar, unga, vuxna, ledare, unga, ledare, utomhus, fritid, fritidsaktivitet, ledarskap, utbildning, bildning

Yrkesrollen innebär att genom informella och icke formella lärprocesser stärka människors egenmakt och möjliggöra ett aktivt deltagande i demokratiska processer på olika nivåer i samhället. Genom att lyfta fram fritidens värde och möjligheter för människors välbefinnande blir fritidsledaren en resurs i folkhälsoarbetet.

Fritidsledaren arbetar huvudsakligen med människors fritid och är framförallt verksam inom följande yrkesområden:

 • Öppen verksamhet som för besökaren är fri och frivillig, t.ex. fritidsgård.
 • Skola under skoltid men huvudsakligen utanför ordinarie lektionstid samt inom fritidshemsverksamhet.
 • Social verksamhet inom t.ex. HVB-hem, SiS-institutioner, LSS-boenden eller personlig assistans.

I samarbetet med andra yrkesgrupper blir fritidsledarens speciella uppgift att utgå från människors möjligheter för att stärka de faktorer som främjar sammanhang, delaktighet och mening. Fritidsledarens uppdrag kan därmed ses som folkbildande.

Pedagogiska utgångspunkter

Utbildningen är i sin helhet processinriktad och bygger på kursdeltagarens delaktighet enligt folkbildningens idé. Vår pedagogik grundar sig på fenomenografin som tar sin utgångspunkt i kursdeltagarnas livsvärld.
Innehållet vilar dels på vetenskaplig grund, dels på gjorda erfarenheter och upplevelser. Vi arbetar processinriktat med individens och gruppens utveckling utifrån socialpsykologiska teorier.

Utbildningen hämtar idéer från ett antal pedagogiska teorier såsom upplevelsebaserat lärande, erfarenhetsbaserat lärande och dialogmetodik. Vi anser att naturupplevelsen ger positiva återkopplingar på flera olika plan vilket föranleder att vi tillämpar friluftspedagogik som en av våra metoder.

Vi tillämpar och utbildar i situationsanpassat ledarskap. Projektledning är vår lokala profil och återkommer regelbundet under utbildningen.

ungdomar, fritidsledare, tonåringar, unga, vuxna, ledare, unga, ledare, utomhus, fritid, fritidsaktivitet, ledarskap, utbildning

Utbildningens innehåll

Människans växande och livsvillkor (10 v)

Utbildningsområdet behandlar beteendevetenskapliga teorier och perspektiv såsom människans utveckling, uppväxt- och livsvillkor både som individ och samhällsvarelse. Begrepp som socialisation, identitet, integration, funktionsvariation och mångfald är centrala tillsammans med fritidskulturen i dessa sammanhang.

Samhälle, fritidskulturer och fritidsarbete (10 v)

Utbildningsområdet behandlar samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv utifrån både enskilda och grupper. Fokus på möjligheter till makt, delaktighet, resurser och trygghet. Demokratins idé och förverkligande i civilsamhället och politiska system är en viktig del i utbildningsområdet. Fritidsarbetets uppdrag och betydelse i ideell, offentlig såväl som privat sektor fördjupas.

Pedagogik och ledarskapsutveckling (10 v)

En humanistisk människosyn som grund för ett salutogent och demokratiskt ledarskap är utgångspunkten i fritidsledarens arbete. Pedagogiska teorier och modeller samt kunskaper om grupprocesser och grupputveckling är grundläggande för att kunna arbeta med förändringsarbete och projektmetodik. Det situationsanpassade ledarskapet innebär att fritidsledaren har möjlighet att styra sin verksamhet utifrån de förutsättningar som är för handen.

Fritidsarbetets metodik (2 v)

Inom utbildningsområdet Fritidsarbetets metodik är utgångspunkten att arbeta med hur fritidsverksamhet skapas utifrån en given målgrupp, oavsett sammanhang, som utgår från deltagarna i verksamhetens behov och önskemål. Här bearbetas hur givna uppdrag kan omsättas i konkret verksamhet. Att analysera, utvärdera och vidareutveckla metoder är
centrala delar i utbildningsområdet .

Fritiden som forskningsfält (5 v)

Utbildningsområdet innehåller grunderna i såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder inom fritidsområdet vilka ska tillämpas i ett eget valt uppsatsarbete. Genom introduktion till forskning inom fritids-, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnesområdena skapa förståelse för forskning inom yrkesområdet.

Lokal fördjupning (3 v)

Vår lokala profil är projektledning vilket genomsyrar utbildningen. Projektmetodik introduceras under det första året och på våren under år 2 så arbetar vi största delen med deltagarnas egna projekt som genomförs med vald målgrupp.

Pedagogisk professionell utveckling

APL (arbetsplatsförlagt lärande) som görs inom det minst 50-procentiga arbetet.

Ansökan

Du ansöker digitalt via vårt system SchoolSoft: Klicka här
Innan du ansöker, se till att förbereda följande filer för att kunna bifoga i din ansökan:

 • Personligt brev
 • Porträttfoto
 • Personbevis från Skatteverket
 • Kopia på gymnasiebetyg
 • Kopior på kompletterande utbildningsintyg
 • Kopior på arbetsintyg
 • Kopia på arbetsgivarintyg (Klicka här för att ladda ner PDF-mall)
 • Kopior på dokument om dina ledarskapserfarenheter.

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT:
Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på respektive länkar nedan. Personuppgifterna vi får från din ansökan behöver vi för att kunna administrera din ansökan, vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation samt med organisationer som FBR, CSN och SCB. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg hos oss.

ungdomar, fritidsledare, tonåringar, unga, vuxna, ledare, unga, ledare, utomhus, fritid, fritidsaktivitet, ledarskap, utbildning

Kontakt och mer information

För mer information, kontakta Per-Arne Höög, pedagog på utbildningen: per-arne.hoog@jamshog.org eller Kristina Lulla, biträdande rektor: kristina.lulla@jamshog.org

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Utbildningens syfte är att utveckla ett främjande förhållningssätt samt kunskaper, färdigheter och kompetenser som fordras för att initiera, leda, analysera och utveckla verksamheter och processer inom yrkesområdet.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.jamshog.org/portfolio/fritidsledare-distans/