Allmän kurs - Konst

Ansök nu
För dig som har ett stort intresse av att utveckla din förmåga att uttrycka dig i bild och form. Samverkan kring olika teman.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Personligt brev, Intervju

Kostnader: Förbrukningsavgiften är 75 kr/vecka. Detta är en avgift samtliga deltagare betalar för att bidra till gemensamma kostnader. Från och med läsåret 2020-2021 införs obligatorisk lunch varje skoldag.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 2 jun 2023

Kontakt:
Anna Cardenbäck

Telefon:
E-post:
anna.cardenback@lunnevad.se


Allmän kurs med inriktning

Den här utbildningen är ett alternativ till Komvux och ger behörighet för högre studier. På Allmän kurs studerar du allmänteoretiska ämnen. Du studerar i en skolmiljö som stimulerar till eget kunskapssökande och ger stort utrymme för diskussion och reflektion. Varje år väljer du dessutom en inriktning av praktisk-estetisk eller teoretisk karaktär, som du arbetar med några timmar/vecka på schemalagd tid.

Stort utrymme för individen

Många lektionspass arbetar vi i mindre undervisningsgrupper, där det finns möjlighet till individuell handledning. Stor vikt läggs vid grupprocessen och det värdefulla i deltagarnas erfarenheter, kunskaper och åsikter. Traditionella prov används endast undantagsvis och i upplägget av studierna tas det hänsyn till deltagarnas önskemål och behov. Personlig utveckling och det egna kunskapssökandet har en central plats.

Allmän kurs med inriktningar – kursplan

På Allmän kurs studerar du allmänteoretiska ämnen 90 % av veckans timmar. Varje år väljer du dessutom en inriktning av praktisk-estetisk eller teoretisk karaktär, som du arbetar med cirka 10 % av schemalagd tid.

I det allmänteoretiska blocket ingår följande ämnen:

  • Matematik 1a, 1b,1c
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Historia 1a1
  • Svenska 1, 2 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Samhällskunskap 1a1

Utöver ovanstående kurser erbjuds normalt Psykologi 1, Filosofi 1, Naturkunskap 1a2, Samhällskunskap 1a2, Matematik 2 – Matematik 4, Religion 2 och Religion specialisering.

I vissa fall kan även studier i högre kurser erbjudas.

Ämneskursernas innehåll följer det centrala innehåll som anges i kursplanerna för gymnasieskolan (Gy 11), se Skolverkets hemsida. Behörighet i ett ämne ges då den studerande nått den kunskapsnivå som motsvarar kraven för betyget E eller högre.

Undervisningen på Lunnevads folkhögskola bedrivs i ​olika nivåer och du läser ​olika länge beroende på förkunskaper och studiemål. Dina studier sker på heltid och uppfyller Centrala Studiestödsnämndens (CSN:s) krav för heltidsstudier.

Många lektionspass arbetar vi i mindre undervisningsgrupper, där det finns möjlighet till individuell handledning. Stor vikt läggs vid grupprocessen och det värdefulla i deltagarnas erfarenheter, kunskaper och åsikter. Traditionella prov används endast undantagsvis och i upplägget av studierna tas det hänsyn till deltagarnas önskemål och behov. Personlig utveckling och det egna kunskapssökandet har en central plats.

Du väljer en av inriktningar som du läser ca 20 % av studietiden; Bild, Musik samt någon mer inriktning som är under uppbyggnad.

Konstinriktningen ger dig möjligheten att utveckla förmågan att uttrycka dig i bild och form. Under året studerar du måleri, grafik, teckning, skulptur, keramik och konstorientering. I inriktningen ingår studiebesök på gallerier och museer. Du får även öva dig i att hänga en utställning.

Musikinriktningen ger dig fördjupade musikaliska kunskaper. Du utvecklas på ditt instrument både genom träning i grupp och med individuella instrument- eller sånglektioner. I inriktningen ingår också uppspelning inför publik, med möjlighet att öva på scenframträdande och även få en inblick i praktiska detaljer kring att anordna en konsert.

 Vi håller på att se över vårt utbud i inriktningarna så inom kort kommer hela vårt utbud att finnas ute på hemsida och folkhogskola.nu

Personligt brev

I ditt personliga brev ska du berätta om dig själv, tidigare studier och/eller arbete. Vi vill också att du skriver om varför du vill studera på folkhögskola och dina framtidsplaner.

Intervju

Du kommer att bli kallad till en intervju- och informationsdag. På denna får du träffa två av våra lärare. Detta tillfälle ger oss möjlighet att lära känna dig lite bättre och du kan ställa frågor till oss om skolan och undervisningen. Vi utgår från ditt personliga brev som du bifogat ansökan. Fundera gärna på vad du förväntar dig av skolan och av oss som lärare vad gäller studier och eventuellt stöd. Vid intervjutillfället kommer du att få en rundtur på skolan och även träffa några nuvarande deltagare som berättar mer om hur att det är att studera på Lunnevad.

Genomförd intervju ökar dina chanser att bli antagen!

Ansökan, antagning och urval till Allmän kurs

Ansökan
Ansökan till Allmän kurs görs i första hand digitalt via länk på hemsidan (Schoolsoft) eller i andra hand via post. Ansökan skall innehålla ifylld blankett, intyg på tidigare studier och/eller arbete, personbevis samt ett personligt brev.

Vid mottagning av ansökan registreras denna av skoladministratören som sedan skickar information till närmaste chef att ansökan mottagits.  Närmaste chef ombesörjer att den sökande kallas till intervju, antingen vid gemensamt tillfälle eller enskilt. Referenser givna av den sökande kontaktas.

Urval
För att bli antagen till Allmän kurs måste den sökande fylla minst 18 år det år som kursen börjar. Vid antagningen tas i första hand hänsyn till individens behov av studier och personlig utveckling samt vilken hjälp man bedömer skolan kan erbjuda och i andra hand turordning då ansökan inkommit. Beslut om antagning görs av rektor i samråd med enhetschef. En komplett ansökan och genomförd intervju ökar chansen att bli antagen.

Antagning
Den sökande som blivit antagen meddelas detta via post och får då bekräfta att denne accepterar erbjuden plats. I samband med detta uttages en anmälningsavgift om 500 kronor.

Rutin för omdömessättning samt utfärdande av behörigheter vid Allmän kurs på Lunnevads folkhögskola
Omdömessättning sker i enlighet med ”Anvisningar för folkhögskolornas studieomdömen” (se bilaga) med följande tillägg:

Omdömessättning av deltagare sker normalt vid terminsslut vid två på varandra skilda tillfällen med en till två veckors mellanrum.

Omdöme sätts av berörd pedagogisk personal. Denna meddelas i god tid inför respektive omdömessättningstillfälle och förbereder sig individuellt. Varje deltagare bedöms enskilt och den pedagogiska personalen presenterar individuellt sin bedömning. I de fall tveksamheter eller allt för avvikande åsikter uppkommer finns möjlighet att bjuda in ytterligare personal till omdömessättningstillfälle nummer två.

Efter den andra delen av omdömessättningen lämnas lärarlagets bedömning till skoladministratören.

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Mål

• Att främja de studerandes utveckling som enskilda individer och som samhällsmedborgare.

• Att ge sådan bildning/utbildning som kan tjäna som bas för yrkesinriktade studier.

• Att åt den som uppfyller fordringarna ge behörighet för studier på gymnasie- eller högskolenivå.