Fritidsledarutbildning

Valla folkhögskola


Ansök nu
Eftergymnasial yrkesutbildning.Fördjupningar genom profilämnen, praktik och examensarbete. 12 av utbildningens 80 veckor har profilinriktning Teater, Natur & friluftsliv samt Idrott,friskvård & hälsa

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet, erfarenhet från yrkesområdet.

Kostnader: Litteratur och studiematerial ca 2 500 kr/läsår. Serviceavgift 600 kr/termin. Läs mer om kostnaderna på hemsidan.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 3 jun 2022

Kontakt:
Jonas Pihl

Telefon: 013-355588
E-post:
fritidsledarutbildningen@valla.fhsk.se

Utbildningens innehåll

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning som omfattar studier på 80 veckor. I utbildningsplanen finns ett antal kursområden och Valla folkhögskolas fritidsledarutbildning innehåller följande:

Människans växande och livsvillkor, 15 v

* Psykologi

* Socialpsykologi

* Socialpedagogik

* Funktionshinder

* Praktik

Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete, 12 v

* Sociologi; etnicitet, kön, klass

* Omvärldsorientering

* Sociala medier

* Arbetsrätt

* Praktik

Ledarskapsutveckling, 13 v

* Ledarskapsteori

* Gruppsykologi

* Process- och projektledning

* Pedagogik

* Kortpraktik

* Praktik

Fritidsarbetets metodik, 19 v

* Öppen verksamhet; kommun, organisation och förening

* Drama

* Metod

* Utomhuspedagogik

* Vinterfjäll

* Hajk, friluftsveckor, antagningsarbete

* Livsfrågor

* Sex- och samlevnad

* Praktik,

Fritiden som forskningsfält, 10 v

* Forskningsmetodik

* Examensarbete

Profiler 12 veckor

Natur- och friluftsliv

Idrott, friskvård och hälsa

Teater

Musik 

Praktik

Under hela utbildningen finns praktiken närvarande. Fritidsledarutbildningen är en yrkesutbildning och det är därför viktigt att sambandet mellan utbildningens teoretiska innehåll och yrkeslivets praktiska verklighet tydliggörs. Praktiska inslag i utbildningen är t ex introduktionsveckor med friluftsliv och vinterutbildning förlagd till svensk fjällmiljö. Studiebesök, gästföreläsare används också för att låta teori och praktik mötas. Vi stimulerar våra studerande att i samarbete med olika organisationer genomföra kontinuerlig ledarskapspraktik.

Under första året ingår 6 veckors sammanhängande heltidspraktik, oftast förlagd till kommunal fritidsverksamhet. Under andra året ingår också 6 veckors praktik, men då med ett friare val av praktikplats. Möjlighet finns att under åk 2 förlägga praktiken utomlands. Under de senaste fem åren har skolan haft möjlighet att erbjuda praktikplats inom olika organisationer i Tanzania.

Profilämnen, 12 veckor

Under 12 av utbildningens 80 veckor sker fördjupningsstudier inom ett valt profilämne. Våra profilämnen är Idrott, friskvård och hälsa, Teater, Natur och friluftsliv. Vallas mål är att utbilda fritidsledare som är väl utbildade inom områden som stimulerar och inspirerar människors intressen ännu mer. De olika profilämnena ger stor möjlighet att både ta tillvara de studerandes kunskaper och erfarenheter som att utveckla nya intressen.

Idrott, friskvård och hälsa

För dig som vill arbeta med människor och idrott, ledarskap, friskvård och hälsa. Efter utbildningen ska du kunna använda dina kunskaper som ledare inom idrottsrörelsens och fritidssektorns olika områden och funktioner.

Teater

 För dig som vill träna din kreativa förmåga genom praktiska övningar och spel, enskilt och i grupp. Undervisningen betonar Spelet och förmågan att utveckla det och ger en grund att leda en engagerad, inspirerad teaterverksamhet.

Natur och friluftsliv

För dig som vill använda utomhuspedagogik i arbete med människor. Efter utbildningen skall du ha god kunskap om natur- och friluftsliv och kunna verka som inspiratör och 

 

Pedagogik och studiefokus

Pedagogisk inriktning

Vår pedagogik utgår från tvärvetenskaplighet, tillämpning och verklighetsnära studier. Vi arbetar för att bryta upp de traditionella ämnesgränserna och istället arbeta problembaserat i kursområden kring samhället, människan och hennes livsvillkor.

Vi vill koppla ihop en god teoretisk grund med relevant praktik till en helhet och hitta en balans i utbildningen som stimulerar till kreativitet och förnyelse.

Vi vill ta tillvara de studerandes egna kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att tillsammans under demokratiska arbetsformer få träna förmågan att arbeta med människor med skilda utgångspunkter.

Studiefokus

För oss är det viktigt att i utbildningen särskilt fokusera på frågor och metoder som stimulerar de blivande fritidsledarna att utgå från människors möjligheter och därigenom stärka de faktorer som befrämjar sammanhang, delaktighet och mening; ett folkbildande uppdrag.

 

Kurstider och kurskostnader

Kurstider

Utbildningen är tvåårig med 40 veckor/läsår.

Kurskostnader

Undervisningen är kostnadfri. I övrigt betalar den studerande för de utgifter som uppkommer under utbildningen. Kurslitteratur och annat studiematerial uppskattas till ca 2 500 kr per läsår. I årskurs 1 genomförs en vinterutbildning som beräknas kosta ca 6 000 kr och för denna del i utbildningen kan merkostnadslån från CSN sökas. Inom profilerna genomförs studiebesök och studieresor och kostnaderna för dessa kan uppgå till 1 000–2 000 kr per läsår beroende på resmålen.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://valla.fhsk.se