Assistentkursen - personlig assistent, elev- och boendeassistent

Furuboda folkhögskola


Ansökan stängd

För dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd i skola - boende - arbetslivet. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment samt 6 praktikveckor.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Antagning sker utifrån personligt brev och intervju

Kostnader: Kontakta oss för mer information

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 27 aug 2018 - 14 jun 2019

Kontakt

Skolkansli

Telefon: 044 781 46 50
E-post:
fhsk@furuboda.se

För dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd, i skola, boende, och i arbetslivet erbjuder vi en ettårig assistentutbildning. Utbildningen innehåller både teoretiska som praktiska moment samt tre veckors praktik/termin. Arbetssättet varierar mellan exempelvis föreläsningar, gruppdiskussioner och eget arbete. Lärarna i utbildningen har yrkeserfarenhet från särskola, boende, daglig verksamhet, habilitering och kan på ett tydligt sätt koppla teori och praktik. 

Ämnesplan

Specialpedagogik: I ämnet studerar du olika funktionsnedsättningar samt hur dessa kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället. Utgångspunkten för det pedagogiska arbetet är en kartläggning av den enskilda individens färdigheter och intressen, men också hans eller hennes svårigheter, i ämnet bekantar du dig med olika sätt att göra en kartläggning. Tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen och lågaffektivt bemötande är exempel på två arbetssätt som du kommer i kontakt med.

Alternativ och kompletterande kommunikation - AKK: I det här ämnet utveckla du din kunskap om kommunikationssvårigheter vid anatomiska och neurologiska förändringar vid hjärnskador. Detta för att öka din förståelse för förutsättningar och betydelsen av träning och användandet av alternativ kommunikation. Alternativa kommunikationssätt som du kan utveckla kunskap om är till exempel kroppsspråk, tal och symbolsystem. Vi träffas en gång i veckan, du får prova att använda olika hjälpmedel och några av våra instruktörer i ämnet är själv användare av till exempel bliss och Symwriter.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation - TAKK: Tecken som stöd kan du använda när den du kommunicerar med har det är svårt att förstå talat språk eller det egna talet inte räcker till. I det här ämnet ges du möjlighet att utveckla din kunskap för att hantera grundläggande kommunikation med tecken som stöd. Vi tränar praktiskt en gång i veckan och vid avslutad kurs kan du presentera dig, uttrycka dig i korta meningar för att hantera vardagssituationer, uttrycka och förstå känslorord samt ställa frågor.

Pedagogik: I ämnet ges du tillfälle att utveckla kunskap om det egna och andras lärande och hur det kan påverkas och utvecklas genom studieteknik och olika lärverktyg. Som stödassistent/assistent behöver du ha kunskap om olika lärverktyg för att kunna anpassa till individen och situationen, i ämnet bekantar du dig bland annat med tankekartor, lässtrategier, digitala verktyg så som talsyntes- och rättstavningsprogram.
Idrott: I idrott ges du möjlighet att fördjupa eller utveckla ett nytt intresse för att vara fysiskt aktiv. I vår idrottshall och simhall provar du olika handikappidrotter så som rullstolsbasket, femkamp och sittfotboll och hur man kan simma utan att använda armar.

Skapande verksamhet: I det här ämnet utvecklad du kunskap om hur man kan utrycka sig på alternativa sätt samt på vilket sätt du kan ge stöd till person med funktionsnedsättning. Att utveckla kunskap om betydelsen av ett samspel mellan brukare och assistent, det vill säga att vara lyhörd och hitta balansen i att stötta och hjälpa i en skapande situation utan att ta över och styra. Du får även kunskap om olika hjälpmedel och annorlunda metoder för bildskapande samt hur du kan använda olika tekniker och material.

Psykologi: I yrket som stödassistent/assistent träffar du människor som av olika anledningar, tillfälligt eller varaktigt har ett annat sätt att ta emot och bearbeta information. I ämnet psykologi ges du möjlighet att utveckla din kunskap om hur hjärnan tar emot och bearbetar information samt olika faktorer som kan påverka individens förmåga att reglera uppmärksamhet.

Etik: I ämnet ges du tillfälle att utveckla dina kunskaper om människan och hennes livssituation utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter. Du studerar olika etiska teorier och etiska principer inom verksamhetsområdet, möjliga värdekonflikter och etiska dilemma diskuteras och kopplas till den framtida yrkesrollen som stödassisten/assistent.

Medicin: Här ges du möjlighet att utveckla kunskap om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Du fördjupar dig i människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga sjukdomstillstånd, dess symtom, behandlingar och läkemedel. Basala hygienrutiner är viktiga i det praktiska arbetet och därför får du kunskap om vanliga mikroorganismer, dess spridningsvägar och hur man arbetar utifrån ett hygieniskt arbetssätt.

Ergonomi: I ergonomi utvecklar du kunskap om olika tekniker för att på ett säkert och ergonomiskt utföra förflyttning från säng till rullstol och då använda dig av Turner och olika liftar. Du får även kunskap om hur man bäddar in glidlakan i säng samt hantering av glidbräda, stålift, taklift och olika selar samt hantering av elsäng.

Hälsopedagogik: I ämnet hälsa utvecklar du kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Du ges även möjlighet att utveckla kunskaper om folkhälsopolitiska mål och folkhälsoarbetets framväxt, innehåll och vad som styr detta.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Arbeta och fungera som assistent i hem, skola eller på en arbetsplats.