För dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd i skola, boende och i arbetslivet, erbjuder vi en ettårig assistentutbildning.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Antagning sker utifrån personligt brev och intervju

Kostnader: 1350 kr per termin som bl.a. täcker materialkostnader och vissa gemensamma måltider.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 12 jun 2020

Kontakt:
Furuboda skolkansli

Telefon: 044-781 46 36
E-post:
fhsk@furuboda.se

Arbeta med människor

Utbildningen innehåller både teoretiska som praktiska moment samt tre veckors praktik/ termin. Arbetssättet varierar mellan exempelvis föreläsningar, gruppdiskussioner och eget arbete. Lärarna i utbildningen har yrkeserfarenhet från särskola, boende, daglig verksamhet, habilitering och kan på ett tydligt sätt koppla teori och praktik.

Även på distans!

Nu erbjuder vi även Assistentkursen på distans! Läs mer om det och hur du ansöker till utbildningen på distans på kurssidan: www.furuboda.org/assistentkursen

 

Ämnesplan
Specialpedagogik:
I ämnet studerar du olika funktionsnedsättningar samt hur nedsättningarna kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället. Utifrån fallbeskrivningar reflekterar vi kring hjälpmedel för kommunikation och kognition. Tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal är exempel på arbetssätt som du kommer i kontakt med.

Alternativ och kompletterande kommunikation - AKK: I det här ämnet utvecklar du din kunskap om kommunikationssvårigheter vid anatomiska och neurologiska förändringar vid hjärnskador. Detta för att öka din förståelse för förutsättningar och betydelsen av träning och användandet av alternativ kommunikation. Alternativa kommunikationssätt som du kan utveckla kunskap om är till exempel kroppsspråk, tal och symbolsystem.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation - TAKK: Tecken som stöd kan du använda när den du kommunicerar med har det är svårt att förstå talat språk eller det egna talet inte räcker till. I det här ämnet ges du möjlighet att utveckla din kunskap för att hantera grundläggande kommunikation med tecken som stöd. Vi tränar praktiskt en gång i veckan och vid avslutad kurs kan du presentera dig samt uttrycka dig i korta meningar för att hantera vardagssituationer.

Pedagogiskt ledarskap: I yrkesrollen som till exempel elevassistent i skolan behöver du vara en tydlig ledare för elevens lärande. I det här ämnet studerar vi hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkas av ledaren. I ämnet får du även redskap för hur du kan hantera konflikter och hur ledarskapet behöver anpassas till aktuell situation. Du får prova att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera en aktivitet och då samarbetar vi med lärare i ämnet parasport.

Parasport: Parasport är samlingsnamnet för sport och idrott för personer med funktionsnedsättning. I det här ämnet får du testa olika aktiviteter i vår idrottshall och simhall så som rullstolsbasket, rullstolshandboll, goalball, racerunner, boccia och luftgevärsskytte. I samarbete med bland annat Furuboda idrottsförening genomför vi Special Olympics Schoolday för särskolor, då får du träna ditt ledarskap och uppleva hur idrott kan anpassas för ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

Skapande verksamhet: I det här ämnet utvecklar du kunskap om hur man kan utrycka sig på alternativa sätt samt på vilket sätt du kan ge stöd. Stort fokus läggs på betydelsen av ett samspel mellan brukare och assistent, det vill säga att vara lyhörd och hitta balansen i att stötta och hjälpa i en skapande situation utan att ta över och styra. Du får även kunskap om olika hjälpmedel och annorlunda metoder för bildskapande samt hur du kan använda olika tekniker och material.

Psykologi: Det här ämnet handlar om oss människor och vårt mentala inre. Varför är vi som vi är? Du studerar synen på människan och behandling under slutet av 1800-talet och vilken syn man har på människan och behandling idag. Hur hjärnan tar emot och bearbetar information och hur vår verklighetsuppfattning och självbild formas. Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering är en stor del av ämnet och parallellt med detta går vi en kurs i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Etik: I ämnet ges du tillfälle att utveckla dina kunskaper om människan och hennes livssituation utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter. Du studerar olika etiska teorier och etiska principer inom verksamhetsområdet, möjliga värdekonflikter och etiska dilemma diskuteras och kopplas till den framtida yrkesrollen.

Medicin: Här ges du möjlighet att utveckla kunskap om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Du fördjupar dig i människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga sjukdomstillstånd, dess symtom, behandlingar och läkemedel. Basala hygienrutiner är viktiga i det praktiska arbetet och därför får du kunskap om vanliga mikroorganismer, dess spridningsvägar och hur man arbetar utifrån ett hygieniskt arbetssätt. Vid två tillfällen övas Hjärt-Lung-Räddning (HLT), intyg erhålls.

Ergonomi: I ergonomi utvecklar du kunskap om olika tekniker för att på ett säkert och ergonomiskt utföra förflyttning från säng till rullstol och då använda dig av Turner och olika liftar. Du får även kunskap om hur man bäddar in glidlakan i säng samt hantering av glidbräda, stålift, taklift och olika selar samt hantering av elsäng.

Hälsopedagogik: I ämnet hälsa utvecklar du kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Du ges även möjlighet att utveckla kunskaper om folkhälsopolitiska mål och folkhälsoarbetets framväxt, innehåll och vad som styr detta.

Kurslärare
Undervisningen sker av legitimerad lärare i vård och omsorg, logoped och legitimerad arbetsterapeut.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Arbeta och fungera som assistent i hem, skola eller på en arbetsplats.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://furuboda.org/yngsjo/langa-kurser/assistentkursen/