Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning åk 4

Önnestads folkhögskola


Ansökan stängd
Målet är att ge dig kunskap om och färdighet i tolkning mellan teckenspråk och svenska samt tolkning i de för personer med dövblindhet vanligast förekommande tolkmetoderna.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 4 år 4x40 veckor

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Vidare krävs fullgod syn, hörsel och motorik, samt bedömd lämplig och lätt avläsbar.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:

Telefon:
E-post:

UTBILDNINGSPLAN FÖR TECKENSPRÅKS- OCH DÖVBLINDTOLKUTBILDNING, 1 – 4 ÅR.

Observera att det från och med hösten 2019 inte är möjligt att söka till åk 1, 2 och 3.

Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen är en fyraårig, eftergymnasial utbildning med flexibel in- och utgång, beroende på vilka förkunskaper och yrkeserfarenheter eleven har.

UTBILDNINGENS SYFTE
Syftet med utbildningen är att ge eleven goda förutsättningar för att i skilda sammanhang arbeta som tolk mellan hörande och barndomsdöva, personer med dövblindhet samt hörselskadade som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation. Utbildningen leder fram till kunskaper och färdigheter som krävs för att tolka mellan svenska och teckenspråk. Utbildningen leder också fram till kunskaper och färdigheter i de för personer med dövblindhet vanligast förekommande tolkmetoderna.

UTBILDNINGENS MÅLSÄTTNING
Eleven skall vara så förberedd för sina kommande arbetsuppgifter att den väl behärskar svenska och teckenspråk samt förekommande tolkmetoder. Dessutom skall deltagaren ha tillägnat sig god kännedom om de olika tolksituationer som kan förekomma. Sammantaget skall deltagaren ha sådan kompetens att tolkanvändarna kan förlita sig på att tolkningen sker korrekt och enligt god tolketik.

Kursdeltagaren skall efter fullgjord utbildning ha tillägnat sig:

• god förmåga att förstå och uttrycka sig på teckenspråk och svenska
• färdighet att tolka mellan teckenspråk och svenska
• färdighet att tolka i de för personer med dövblindhet förekommande tolkmetoderna
• god kunskap om tolkanvändarnas kulturella och sociala situation
• god kunskap om det svenska samhället och dess olika samhällsfunktioner
• beredskap att hålla sig à jour med samhällsutvecklingen och med frågor som rör tolkanvändarnas situation

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Vidare krävs fullgod syn, hörsel och motorik, samt att eleven bedöms lämplig och lätt avläsbar.

Förkunskaper i teckenspråk är meriterande, men inte ett krav, för den som söker till år 1. Ytterligare språkkunskaper och goda kunskaper i samhällskunskap är meriterande.
Antagningen till respektive utbildning kan bestå av praktiska och teoretiska inslag.

För att söka till år 3 är förkunskaper ett krav. Eleven blir validerad och placerad beroende på förkunskaper.

URVAL
Platserna besätts efter individuell intervju och lämplighetsbedömning.

UNDERVISNING
Undervisning sker enligt folkbildningsförordningen och riktlinjer för folkhögskolans pedagogiska läroprocesser. Utbildningen är på heltid och följer folkbildningsrådets riktlinjer.

Kursplaneringen görs i samråd med de studerande och kan innehålla föreläsningar, seminarier, övningar, fältstudier och studiebesök. Varje del och varje termin innehåller obligatoriska moment.

EXAMINATION
Systematisk uppföljning av kvalitet och måluppfyllelse sker till exempel med hjälp av olika diagnostiska metoder, praktiska prov samt vägledande samtal. Varje deltagare som har genomgått hela utbildningen får ett utbildningsbevis där det framgår att han/hon har uppnått målen för utbildningen.

Den deltagare som ej anses ha uppnått målen efter avslutad utbildningstid ska beredas tillfälle att i möjligaste mån kunna komplettera utbildningen. Det kan ske så att målen uppfylls inom loppet av tre år och under förutsättning att kursinnehållet inte ändrats på något väsentligt sätt. Underlag för bedömningen är framför allt kursens obligatoriska moment och rapportering, samt praktik. I samband med praktikperioderna genomförs uppföljningssamtal med de studerande. Den studerande måste vara godkänd på en termins eller samtliga delområdes innehåll för att få fortsätta med den efterföljande terminens eller områdets studier.

Den elev som inte har fullföljt hela utbildningen kan på egen begäran få ett utbildningsintyg över de kurser/moment som genomförts med godkänt resultat.