Lärar- och elevassistentkurs

Åsa folkhögskola


Ansök nu
Yrkesutbildningen till Lärarassistent och Elevassistent vid Åsa folkhögskola vänder sig till dig som vill arbeta med barn/ungdomar.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 11 november 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier: Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Matematik 1a, b eller c, Engelska 5, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Historia 1a1 Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 11 jan 2021 - 17 dec 2021

Kontakt:
Ulrika Knutsson

Telefon: 0157-69500
E-post:
ulrika.knutsson@asafolkhogskola.se

OBS!
Ansök senast 11 november 2020

Att arbeta som Lärarassistent

Som utbildad Lärarassistent  kommer du arbeta som en brygga mellan elever och pedagogisk personal. Arbetsuppgifterna kan innebära att vara "mentor" åt vissa elever och hjälpa dem såväl i sitt lärande som socialt. Du stöttar och coachar dem individuellt i studierna, på raster och i andra skolaktiviteter. Det kan också innebära kommunikation med vårdnadshavare.

 

I den mer administrativa delen av yrkesrollen kommer du att stödja läraren i hens pedagogiska uppdrag. Det kan vara frånvarorapportering, producera informationsmaterial, ta fram anpassat studiematerial, boka och sammanställa underlag till utvecklingssamtal, organisera genomförandet av nationella prov mm.

Kursen kommer förbereda dig för de olika uppdrag en lärarassistent kan ha. Både det mellanmänskliga och de administrativa.

 

Att arbeta som Elevassistent
Elevassistenter hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsvariationer. 

Du ska med stöd i lärarens pedagogiska planering kunna lägga upp ditt eget arbete med elever i klasser och grupper. Elev- och lärarassistenten kan också tillsammans med läraren lägga fram ett stödjande arbete för att möta elever med funktionsnedsättning.

 

De varierande arbetsuppgifterna gör arbetet omväxlande och givande men ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper. 

 

Kursen kommer att förbereda dig för de olika arbetsuppgifterna. Kursen kommer bland annat att fokusera på NPF-variationer och hur vi kan bemöta dessa i skolsituationen.

 

Att studera till Lärar- och Elevassistent

Under året varvas teoretiska studier på Åsa folkhögskola med praktik.

 

I den teoretiska delen ligger tyngdpunkten på skolans organisation, kommunikation, sociologi, pedagogik, psykologi, elevhälsa inkl. funktionsnedsättningar, IT-kunskaper och  administration. 

  

 

Praktiken genomförs på en skola under 25% av studierna, tillsammans med handledare. Genom att teori och praktik möts, får du en god möjlighet att växa in i rollen som Lärarassistent eller Elevassistent.

 

Arbetsmetoderna är kreativa, och du kommer att vara stark delaktig i din egen utbildning. Efter genomgången utbildning, med minst 80% närvaro och godkänd teori och praktik får du ett kursintyg.

Kursens syfte


Att skapa pedagogiska och sociala förutsättningar för Lärar- och Elevassistenter.


Ge kursdeltagaren erfarenhet och kunskap inom yrkesområdet och därmed goda förutsättningar att arbeta inom yrket.

Huvudområde
Socialt och pedagogiskt arbete


Kursens mål
Ge kunskap och förståelse om:
● det svenska skolsystemet i alla stadier och former samt lagar och riktlinjer
som gäller för alla som jobbar med barn i skola.
● olika förhållningssätt och metoder för att stödja elever med särskilda behov eller olika funktionsvariationer.
● olika pedagogiska modeller och teorier som lärare använder sig av i olika
sammanhang
● samspelet mellan elevers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och
psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till skolans krav och
förväntningar
● ledning, roller, organisation, administration och uppföljning av socialt arbete och socialpedagogiskt arbete.


Utbildningsbevis
Utbildningsbeviset erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.


Studierna genomförs i fyra block
1. Skolans uppdrag: juridik och organisation - skolans värdegrund,
studieteknik, sekretess, bedömning.
2. Sociologi och psykologi: utvecklingspsykologi, grupputveckling, sociala
livets grundförutsättningar, mognadsprocessen hos skolbarn, konflikthantering
3. Pedagogik: lärande, lärmiljöer, undervisning, motivation, lek,
lärandesituationer, ikt-stöd och specialpedagogik
4. Yrkesroll: yrkesidentitet, administration, organisering, ikt-stöd, skolan som
social miljö. Specialisering och fördjupning. 

 

Yrkespraktik sker parallellt under hela skolåret på praktikplatser. Parallellt sker också utbildning kring funktionsvariationer, att möta och stödja elever med problemskapande beteenden, Npf-diagnoser och speciella behov. 

 

Studietakt
Ettårig utbildning.
100% Heltid.
75 % av kursen är planerade studietimmar med teori, föreläsningar, workshops, studiebesök samt grupp- och självstudier. Teoriundervisningen genomförs på Åsa folkhögskola i Sköldinge.
25%, APL, arbetsplatsförlagt lärande (kan också göras i egen tjänst i samverkan med skolan). 
Arbetstiden för praktiken bestäms individuellt med varje deltagare och i samråd med mottagande skola, som även utser en handledare.

Urvalskriterier
- Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
- Endast kursdeltagare som inkommit med godkänt utdrag ur belastningsregistret kan, enligt skollagen, påbörja den arbetsplatsförlagda utbildningen som ingår i kursen.
- Åsa folkhögskola gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
- I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Är det fler sökande, till utbildningen, än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper).

(Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursinnehåll och kursutbud)

 

Ansök senast: 11 november 2020ansök härBifoga även personligt brev, personbevis och ditt senaste betyg (t.ex. grundskole-, gymnasiebetyg) och utdrag ur belastningsregistret. Efter sista ansökningsdag kallar vi till intervju och presentation av skolan och kursen. Vi ringer också på referenser. 

 

Kostnader: Undervisning på skolan är kostnadsfri. En avgift på 850 kr/termin tas ut för material och service. Viss litteratur ingår i avgiften eller lånas ut mot en depositionsavgift. Övrig litteratur behöver deltagaren själv stå för.

 

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

 

Internat: Ja, det finns möjlighet att bo på skolans internat

 

Kurstid: Vårtermin 11 januari - 4 juni och hösttermin augusti - december 2021.

 

Kontakt: 

Ulrika Knutsson
Kurssamordnare
ulrika.knutsson@asafolkhogskola.se

 
 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://asa.fhsk.se/leak