Grundutbildning till kontakttolk VT 2022 - distans

Ansökan stängd

Grundutbildning till kontakttolk VT 2022 - distans

Region Uppsala folkhögskola

Ansökan stängd

Hos oss på Region Uppsala folkhögskola på Wik utanför Uppsala kan du läsa till kontakttolk. Kontakttolkning innebär att du tolkar mellan svenska och ett annat språk. Utbildningen är på ett år och ges på distans, halvfart (50 procent). Du som läser utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
6 obligatoriska träffar
6 obligatoriska nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du som ska gå utbildningen behöver svensk treårig gymnasieutbildning. Du ska också ha godkända betyg i Svenska 2/Svenska B, eller Svenska som Andraspråk 2/B. Du ska kunna läsa och förstå informationstexter och facktexter, och uttrycka dig i skrift.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 jan 2022 - 18 dec 2022

Kontakt:
Martin Svanström

Telefon: 018 611 66 58
E-post:
martin.svanstrom@regionupssala.se


Syftet med kursen är att utbilda dig som ska tolka ute i samhället till kontakttolk. Utbildningen innehåller de steg som behövs för att bli prövad som tolk i Kammarkollegiets auktorisationsprov.  

Grundutbildningen till kontakttolk har Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH) som huvudman, och följer deras studieplan.  

Du som har genomgått utbildningen kan ansöka om att få upptas i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar. 

Distans och närträffar 

Studierna ges på halvfart, 50 procent, och på distans. Det betyder att du ska studera omkring 20 timmar i veckan. Utbildningen till kontakttolk upplevs av många som krävande och du behöver avsätta ordentligt med tid för att klara utbildningen. Eftersom studierna är på distans måste du ha en dator och en bra internetuppkoppling. Det är också viktigt att du är van vid att arbeta framför datorn.  

Distans betyder att du kan studera hemma eller där det passar dig, men vid sex tillfällen under studieåret ska du vara med på fysiska träffar, så kallade närträffar, på Wiks folkhögskola. På dessa träffar studerar du på Wik torsdag till och med söndag. Du får då möta dina kurskamrater och lärare och öva på att tolka och skriva prov.  

Utbildningen inleds med en fem dagar lång träff på Wik onsdag till söndag. Under denna träff får du gå en introduktionskurs på tre dagar, och efter det börjar delkurs 1 som ges på två dagar. 

Varje delkurs inleds och avslutas med en närträff. Närträffen infaller alltid på en helg, men inför varje träff (utom den sista) måste du avsätta tid för att studera onsdag-fredag före träffen.  

När utbildningen avslutas får du göra ett muntligt prov. 

Så ser utbildningen ut 

Utbildningen till kontakttolk består av sju delkurser. Fem av delkurserna ges direkt efter varandra. Två av kurserna löper över hela året, samtidigt som de andra kurserna ges.  

Delkurserna som ges efter varandra

  • Introduktionskurs. 
  • Samhällstolkning. 
  • Sjukvårdstolkning. 
  • Migrationstolkning.
  • Juridik för tolkar. 

Delkurserna som löper över hela året

"Språkfärdighet – svenska i tolkning" och "Tolketik och tolkteknik". 

Kursbevis och utbildningsbevis 

Efter varje delkurs får du som gått kursen och fått godkänt, ett kursbevis där det står tydligt vilka moment kursen innehållit. När hela utbildningen är avslutad får den som fått godkänt på alla delkurser ett utbildningsbevis.  

Om du inte klarar av utbildningen kan du göra ett omprov eller gå om hela eller delar av kurserna.  

Du som har fått ett utbildningsbevis kan ansöka om att bli upptagen i Kammarkollegiets register över utbildade tolkar. Du ansöker då direkt till Kammarkollegiet.  

Språk 

Vilka språk som ingår i utbildningen är inte fastlagt, utan bestäms av hur många som har sökt utbildningen med ett visst språk. Vi tar också hänsyn till samhällets behov av tolkar i olika språk på arbetsmarknaden. Studierna brukar starta med sex grupper, där ett språk talas i varje grupp. Det behövs fem deltagare med samma språk för att starta en språkgrupp, men för mindre vanliga tolkspråk kan grupperna också ha färre deltagare. Vi kan inte säga i förväg vilka språk som förekommer på utbildningen, därför uppmanar vi alla att söka.  

Ekonomi 

Varje delkurs på utbildningen har en avgift på 600 kronor. Därmed kostar hela grundutbildningen till kontakttolk 4 200 kronor. Du ska också betala en depositionsavgift på 1000 kronor till skolan, som du får tillbaka om du klarar utbildningen. Avbryter du utbildningen i förtid får du inte tillbaka depositionsavgiften.  

Utöver kursavgiften behöver du betala boende och mat när du är på dina träffar på Wik.  

Du som går utbildningen har rätt till studiestöd från CSN. Om du inte är berättigad att få studiestöd från CSN kan du få ett extra bidrag för mat och boende på skolan. Alla deltagare har rätt till reseersättning till och från varje träff.  

Förkunskaper 

Du som ska gå utbildningen behöver svensk treårig gymnasieutbildning. Du ska också ha godkända betyg i Svenska 2/Svenska B, eller Svenska som Andraspråk 2/B. Du ska kunna läsa och förstå informationstexter och facktexter, och uttrycka dig i skrift både på svenska och på tolkspråket. På förkunskapstestet prövar vi dina kunskaper och färdigheter genom prov och intervjuer.  

Du behöver också en dator med bra internet-uppkoppling, och du ska vara van vid att använda din dator.  

Urval och förkunskapstest 

Du kan söka tolkutbildningen på vilket tolkspråk som helst. Vi kan bara ge utbildningen med max sex språk åt gången, så vissa språk kommer att väljas bort. De språk som blir aktuella för utbildningen bestäms när vi har fått in alla ansökningar. Behovet på arbetsmarknaden vägs också in i valet av språk. Du får besked några veckor efter sista ansökningsdatum vilka språk som kommer att bli aktuella för årets tolkutbildning.  

Du som har grundläggande behörighet och som sökt med ett språk som valts ut till utbildningen, kommer att kallas till ett obligatoriskt förkunskapstest. På testet prövas dina språkkunskaper i både svenska och tolkspråket. Om du blir antagen eller inte bestäms utifrån de resultat du fått på förkunskapstestet. 

Förkunskapstestet består av tre skriftliga prov och ett muntligt. Vid det första skriftliga provet testar vi din läsförståelse. Du får en text på svenska att läsa och sedan ställs några frågor som grundar sig i texten du har läst.  

Det andra provet är ett ”lucktest”, där du läser en text skriven på svenska men där vissa ord har plockats bort, så att luckor uppstår. Din uppgift är att fylla i luckorna med ett korrekt ord som också passar in i texten. Flera alternativ kan vara korrekta och du måste inte fylla i just det ordet som ursprungligen stod i texten.  

Det sista skriftliga provet är en översättning, där du får översätta en text skriven på svenska till det tolkspråk du sökt utbildningen på.  

Det muntliga provet består av en dialog som du ska tolka mellan svenska och ditt tolkspråk. Du får titta på ett rollspel där någon spelar rollen som svensktalande och en annan talar tolkspråket. Din uppgift är att tolka dialogen muntligt mellan de som talar. Dialogen är skriven som ett enkelt vardagssamtal och du som tolkar behöver inga förkunskaper eller känna till några facktermer. Du som tolkar behöver inte heller följa några formella tolkrutiner. När vi bedömer tittar vi på din förmåga att överföra rätt information och kommunicera, och vi tittar också på ditt uttal, grammatiken och ditt ordförråd.  

Efter dialogtolkningen gör vi en kort intervju med dig. Det är för att vi vill lära känna dig lite bättre, och för att vi vill informera dig om utbildningen du har sökt. Intervjun ligger inte till grund för om du ska bli antagen eller inte.  

Tider för utbildningen 

Kommande grundutbildningen till kontakttolk startar 17 januari 2022. Läsårstider: 17/1 - 2022 - 18/12 - 2022. Uppehåll för sommarlov 27/6-28/8. Sista ansökningsdag 21/11 - 2021.