Beroendeterapeut

Ansökan stängd

Beroendeterapeuter är yrkesverksamma inom missbruks- och beroendevård. Som beroendeterapeut kan du leda grupper och grupprocesser och/eller genomföra enskilda professionella samtal individuellt. Hos oss får du träna dig i att bli expert på att arbeta terapeutiskt med bland annat alkohol, narkotika och spelmissbruk.

 

 

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3-årig gymnasieutbildning med yrkeshögskolebehörighet eller högskolebehörighet samt en stor nyfikenhet på människor och personlig utveckling. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

Kostnader: All undervisning hos oss är avgiftsfri. Dock tar vi ut en serviceavgift på 1100 kronor per läsår. Denna täcker fika vid gemensamma samlingar samt tillgång till kök för att värma och äta egen lunch. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor oc

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 27 maj 2022

Kontakt:
Gunnar Hedman

Telefon: 073-074 05 44
E-post:
gunnar.hedman@fhsk.nu


Utbildningen är upplagd kronologiskt så att den följer en förändringsarbetesprocess. Den tar sin början i anknytningsarbete med det goda samtalet som grund för att sedan beröra självmedvetenhet, själva förändringsprocessen och avslutningsvis återfallsprevention.

Utbildningsmetoden ger kännedom om beroendeproblematikens mekanik och dess inneboende processer. Deltagarna genomgår parallellt med kunskapsinhämtningen en personlig utveckling som syftar till ökad hållbarhet i arbetslivet. Det innebär bland annat förståelse och acceptans för egna tankar och känslor som naturligt kommer när man engagerar sig i att höja en medmänniskas livskvalitet.

Beroendeterapeututbildningen innefattar Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram som rekommenderas av Socialstyrelsen och är en metod som visar bra resultat i rehabilitering av personer med alkohol- och drogberoende. Metoden är en serie utarbetade handlingar som kommer efter varandra i en bestämd följd och som har till syfte att skapa ett visst resultat. Den grundar sig på Recovery Dynamics som är ett manualbaserat behandlingsprogram där Stora boken används.

Behandlingen av beroendet är utformat på ett sådant sätt att det rehabiliterar hela människan, både psykiskt och fysiskt.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsformer
Utbildningen kommer i huvudsak bedrivas genom lärarledda lektioner och seminarier inom de olika kunskapsområdena. Dialog och gruppsamtal har en framträdande plats tillsammans med reflektioner samt gemensamma erfarenheter gällande allt mänskligt beteende i sann folkhögskoleanda.

Utbildningen kommer även att nyttja externa föreläsare inom vissa områden både på plats och digitalt. En dag i veckan kommer att ägnas åt egna projektarbeten. Under tre veckor genomförs praktik på en praktikplats som du själv ordnar.

Syfte
Att erbjuda framtidens beroendeterapeuter som framgångsrikt vill leda, stötta och coacha andra i förändringsprocesser kopplade till olika typer av beroende en gedigen, effektiv och modern kunskapsbas.

Mål

  • Deltagarna ska genom ökad självkännedom och fördjupad kunskap få trygghet att analysera problem och leda grupper och individer genom förändringsprocesser.
  • Examen inom European Certification Boards standard för beroendeterapeuter.
  • Kunskaper och praktisk träning inom lösningsfokuserad samtalsteknik, compassionfokuserad terapi CFT, återfallsprevention, ART (aggressive replacement training), feedback informed therapy, uppföljningsverktyget ORS/SRS, KASAM (känsla av sammanhang ur ett salutogent perspektiv), kommunikation, anknytningsarbete, mental träning behandlingsmetoder, beroendets psykologi, dokumentation och lagstiftning.

Kursföreståndare
Gunnar Hedman är utbildad behandlingsassistent med 13 års yrkeserfarenhet av förändringsarbete gällande beroendeproblematik. Han är även certifierad NLP Practitioner och utbildad inom lösningsfokuserad samtalsmetodik.

Andra lärare med återkommande undervisning
Fil. Dr. Guttorm Toverud har arbetat med beroende i närmare 30 år och specialiserat sig på användningen av 12-stegsprogrammet. Han medverkar i European Certification Board for beroendeterapeuter.

Simon Almroth är socionom och beroendeterapeut. Han arbetar idag som kurator och ansvarig för studerandehälsan vid Västerbottens folkhögskola. Simon undervisar i ART (aggressive replacement training samt FIT (Feedback informed therapy) som bland annat innefattar uppföljningsverktygen ORS/SRS (outcome raiting scale och session rating scale).

Timo Järpeskog CFT Compassionfokuserad terapi samt Återfallsprevention

Leif-Göran Johansson NLP Trainer certifierad utbildare inom Neurolingvistisk programmering med mångårig erfarenhet av att driva behandlingshem.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://fhsk.nu/utbildningar/beroendeterapeut/