Skola:
S:ta Maria folkhögskola
Plats:
Malmö - Skåne län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan, folkhögskola eller inom kommunal vuxenutbildning Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till mots...

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2024 - 20 dec 2024

Kostnader: Skolan tar vid terminsstart ut en terminsavgift på 1000kr som täcker försäkring, läromedel (lånas ut), kostnader vid studiebesök och vissa utflykter samt kopieringsmaterial

Kontakt: Lars Tengberg

Telefon: 040223113

E-post:
lars.tengberg@sanktamaria.fhsk.se

Kursen är en tvåårig yrkesutbildning om 80 veckor och bedrivs på heltid. I kursplanen ingår bl.a. ämnen som anatomi, psykologi, gerontologi, vård och omsorg som inkluderar etik och bemötande,

friskvård, medicin och hygien. Utöver detta tillkommer svenska och samhällskunskap.

Vid sidan om de teoretiska ämnesstudierna ingår också studiebesök samt arbetsförlagda studier / praktik (APU), vilken max kan uppgå till 15% av kurstiden. De studerande bör även vara förberedda på kvälls- och helgarbete.

Ett extra stort fokus läggs på språkträning i svenska med särskild koppling till yrkesområdet. Bemötandefrågor går också som en röd tråd genom hela utbildningen. Inriktningen mot psykologi, social omsorg och omvårdnad ger den studerande kunskaper om människan som en social och aktiv person som både vill och kan ta ansvar för sitt eget liv med stöd och hjälp om så behövs. Det socialpedagogiska arbetet omfattar också att stödja, stimulera och mobilisera människor.

Mål med utbildningen är att

 • få goda språkkunskaper för anställning eller vidare studier
 • få en god utbildning inom vård- och omsorgsarbete
 • kunna arbeta utifrån ergonomiska, hygieniska, etiska och miljömässiga utgångspunkter
 • få kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare
 • ha fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av stöd och service till äldre människor samt människor med funktionsvariationer
 • bli anställningsbar inom området vård och omsorg.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna vara rustade för ett arbete inom vård- och omsorgsbranschen som undersköterska. Den enskilde ansöker efter avslutade studier om legitimation från Socialstyrelsen.

Kurser/Ämnen
De studerande är schemalagda 19 lektionspass per vecka om ca 90 minuter vardera. Den studerande ska under sina två års studier uppnå motsvarande 1 600 gymnasiepoäng i nedanstående ämnen:

 • Anatomi och fysiologi
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård
 • Omvårdnad
 • Psykiatri
 • Psykologi
 • Social omsorg
 • Vård och omsorg

Tillkommer gör motsvarande gymnasiegemensamma ämnen:

 • Samhällskunskap motsvarande 1a1 och 1a2
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

Därutöver ingår också praktik och extra språkträning i svenska.

Behovsanalys utifrån nationellt/regionalt kompetensförsörjningsbehov
Det finns idag ca 140 000 anställda undersköterskor och ännu fler vårdbiträden inom bl.a. hemtjänst och äldreboende i hela Sverige, och det finns ca 40 000 anställda undersköterskor inom sjukvården. Arbetsförmedlingens bedömning är att undersköterskor, vårdbiträden eller motsvarande yrken inom vård och omsorgssektorn kommer att ha goda möjligheter till arbete redan i nuläget såväl som på fem års sikt.

Gällande Region Skåne och merparten av de skånska kommunerna gör Arbetsförmedlingen dessutom bedömningen att behoven är extra stora. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete är det yrkesområde i Skåne län där flest personer arbetar. Befolkningen i Skåne växer och antalet äldre i behov av vård och omsorg blir fler. Samtidigt är antalet utexaminerade från utbildningar i länet kopplade till yrkesområdet för lågt för att möta arbetsgivarnas behov av utbildad personal. Allt för många studerande inom den kommunala vuxenutbildningen lämnar dessutom utbildningarna i förtid på grund av bristande språkkunskaper, ca 25-30 procent. Till detta kommer också ett bättre löneläge i Danmark och ett stort behov av arbetskraft även i Köpenhamnsområdet vilket innebär en konkurrens för de skånska kommunerna och Regions Skåne.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://sanktamaria.fhsk.se/allman-kurs/underskoterska/

Fler kurser inom: Undersköterska

Jag tycker om att hjälpa andra människor, till exempel de äldre

Hamid Niazi går Allmän kurs med inriktning mot undersköterska. När han är klar vill han jobba några år på äldreboende och sedan plugga vidare till sjuksköterska.

Läs hela artikeln

S:ta Maria folkhögskola

S:ta Maria är en liten skola med familjär känsla. Skolan är en mötesplats för människor från hela världen, en stimulerande miljö som är öppen och demokratisk och kännetecknas av en katolsk människosyn. Som studerande på skolan får du lära dig mer om dina egna och omvärldens villkor och du får öva dig i kreativt och kritiskt tänkande. 

Läs mer om skolan

Postadress:
S:ta Maria folkhögskola
Box 180 84
200 32 Malmö

Besöksadress: Adlerfelts väg 4M (Rosengårds Centrum)

Telefon: 040-22 31 13 (exp) 040-22 31 14 (rektor)
E-post: expedition@sanktamaria.fhsk.se
Webbadress: http://www.sanktamaria.fhsk.se/