Fyra deltagare sitter i ett klassrum och ler

Om folkhögskola

Att gå på folkhögskola är ett steg till vidare studier, arbete och personlig utveckling. Folkhögskolans kurser utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. På folkhögskola är samtal och diskussioner viktiga och kursdeltagarna lär av varandra.

Vuxenutbildning i första hand 

Folkhögskolan är en form av vuxenutbildning och vänder sig i första hand till vuxna som är 18 år eller äldre. Utbildningen på folkhögskola är fri och frivillig. Det betyder att deltagarna själva väljer att gå på folkhögskola och att kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen.

Läs mer om åldersgränser för olika kurstyper här »

Vad gör folkhögskolan unik?

Något som utmärker folkhögskolan är samtal och gemensamt lärande i grupp. Det är vanligt att arbeta både praktiskt och teoretiskt i projekt. Utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenheter och de får själva vara med och påverka sin utbildning.

De som studerar på folkhögskola kallas för deltagare just eftersom de förväntas delta aktivt i studiegruppen och för att de kan vara med och påverka undervisningen. Varje folkhögskola strävar efter att få deltagare med skiftande bakgrund till sina kurser. På så sätt kan deltagarna också lära av varandra.

På webbplatsen sverigesfolkhögskolor.se kan du läsa mer om utbildningsformen folkhögskola.

156 folkhögskolor – tusen möjligheter

Det finns 156 folkhögskolor över hela landet. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser. 114 av folkhögskolorna är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. 42 folkhögskolor drivs av regioner.

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser som anordnas och vilken profil de har på sin skola. De folkrörelser, ideella organisationer eller regioner som har huvudmannaskapet för skolan har därför stora möjligheter att sätta sin prägel på verksamheten. Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner utan arbetar i stället efter egna verksamhetsplaner. Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och regionbidrag.

Folkbildningsrådet är en ideell organisation som på uppdrag av staten fördelar statsbidrag till folkhögskolorna. www.folkbildningsradet.se »

Statens fyra syften med stödet till folkbildningen 

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Mer om regeringens syften kan du hitta i Förordning om statsbidrag till folkbildningen (2015:2018) »