Lärar-och elevassistent med inriktning socialpedagogik distans Ludvika

Ansökan stängd
Skola:
Brunnsviks folkhögskola
Plats:
Borlänge - Dalarnas län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ha fyllt 18 år, 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola, särskild behörighet: i Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, bifoga personligt brev, CV med referenser, samt medverka vid intervju.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 21 aug 2023 - 7 jun 2024

Träffar:
4 obligatoriska träffar
5 obligatoriska nätträffar

Kostnader: Studier på Brunnsvik är kostnadsfria. Däremot så betalar du en läsårsavgift på 2000 kr, vilket inkluderar för- och eftermiddagskaffe samt lunch vid de obligatoriska träffarna. Kostnader för studieresor och litteratur tillkommer.

Kontakt: Jenny Hjälte

Telefon: 0243 33 01 16

E-post:
jenny.hjalte@brunnsvik.se

Utbildningen syftar till att ge yrkeskompetens som lärarassistent i grundskola, gymnasium samt anpassade grund- och gymnasieskola. Utbildningen är på distans med och heltid (40 veckor)

Kursupplägg och innehåll 

Utbildningen sker via distans, med genomgångar och seminarier via webben, samt med 8 obligatoriska dagsträffar på plats, 2 dagar åt gången, i Brunnsvik, Ludvika. Studierna innebär en blandning av självstudier, skriftliga inlämningar, gruppdiskussioner, grupparbeten, praktiska övningar samt praktik. Studenterna förväntas ha tillgång till datorer utanför skolan. 

Innehållet delas upp i olika moment, däribland fördjupning och praktik. De olika delarna är framtagna i samråd med FLiS (Folkhögskolor med lärarassistentutbildning i samverkan) som arbetar för att stärka utbildningens kvalitet och anpassning för skolornas behov. Utgångspunkten är hela tiden lärarassistentens roll. Innehållet är bland annat: 

Skolans organisation och uppdrag 

Kunskap om skolans ramverk är viktiga för lärarassistenten. Det handlar om lagar, förordningar, och andra styrdokument. Området ska ge förståelse för hur läroplaner och kunskapskrav hänger ihop med skolans uppdrag och roll i samhälle. Det historiska perspektivet lyfts fram för att förklara skolans förutsättningar och struktur idag. 

Ledarskap 

Kunskap om olika ledarskap och hur det påverkar lärandet är viktigt i mötet med elever. Området innefattar förståelse för grupprocesser, relationsskapande, ledarskapets vikt vid konflikthantering samt utveckling av det egna ledarskapet. 

Pedagogik, lärande och utveckling 

För att kunna assistera undervisningen och stötta elever krävs förståelse för undervisningens villkor. Det innebär insikt i lärarens arbete med planering, genomförande och efterarbete. Området handlar därför särskilt om lärandeprocessen, olika pedagogiska teorier, historik och utvecklingspsykologi. 

Anpassningar och särskilt stöd 

Elever har olika förutsättningar och behov. För att kunna stödja lärare och elever behövs kunskap om olika svårigheter som elever kan möta, samt olika stöd som kan ges. Specialpedagogik och kompensatoriska hjälpmedel är en del av innehållet. 

Beteende och socialt samspel 

För arbete i skolan behövs förståelse barn- och ungas livsvillkor. Området fokuserar socialpsykologi med förståelse för utanförskap och hur motivation kan skapas. Innehåll så som identitetsskapande, ungdomskultur och gruppsykologi är centralt. 

Kommunikation och konflikthantering 

Studiero och trygghet är en av de viktigast grunderna för alla skolor. Lärarassistenterna kan särskilt vara med och stärka detta arbete. För detta krävs förståelse för konflikthantering, strategier och kommunikationens betydelse vilket är en viktig del i utbildningen. 

Dokumentation och administration 

Pedagogisk dokumentation är en viktig men tidskrävande uppgift för lärare och mentorer. Det handlar om vad som dokumenteras, varför och hur. Syfte med plattformar och digital kompetens tas också upp, liksom mentorsrollen; att stötta och ha översiktligt ansvar för elevers studiegång samt vara länk mellan hem och skola. 

Pedagogisk professionell utveckling 

Obligatorisk praktik genomför under 8 veckor, för att utveckla och fördjupa kunskaper och förståelse för arbetet skolan.  

Fördjupningsarbete 

En fördjupning görs inom eget valt område kopplat till yrkesrollen där teori och praktik kopplas samman. 

Mål 

För godkänd utbildning ska lärarassistenten visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att självständigt och i grupp kunna arbeta i skolans verksamhet. Lärarassistenten ska kunna arbeta utifrån skolans värdegrund och styrdokument och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. 

Färdigheter 

Utbildade lärarassistenter visar på god organisationsförmåga och kan planera, utföra och vidareutveckla givna uppdrag. Lärarassistenten identifierar behov på individ, grupp och organisationsnivå för att komplettera och avlasta verksamheten. Lärarassistenten kan kommunicera kring sin yrkesroll och sitt uppdrag på mer än ett språk. 

Ansvar och självständighet 

Utbildade lärarassistenter agerar som en positiv och ansvarstagande förebild i skolan. Lärarassistenten kan självständigt och i samarbete med arbetslag och elevhälsoteam utföra arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Lärarassistenten kan reflektera kring sina behov av fortsatt utveckling i och kring yrkesrollen. I arbetet är lärarassistenten väl förtrogen med närliggande yrkesgrupper och känner till när dessa bör ta över arbetet. Lärarassistenten samverkar med elever, lärare och andra professioner på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Intyg 

Efter genomförd kurs erhålles intyg som visar att deltagaren genomfört och uppnått de mål och innehåll som finns beskrivet för kursen samt utifrån FLiS kriterier. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutad utbildning kan deltagaren redogöra för skolans uppdrag och verksamhet. Lärarassistenten är i sin yrkesroll väl förtrogen med de processer som ingår i skolans dagliga arbete med att, i samarbete med övriga yrkesgrupper i skolan, möta barn och ungdomar och arbeta för att få dem att växa och utvecklas. Lärarassistenten kan föra samtal kring och beskriva det egna ledarskapet. Lärarassistenten ska efter utbildningen ha kännedom om närliggande yrkesgrupper och kunna redogöra för hur dessa förhåller sig till den egna yrkesrollen. 

Fler kurser inom: Lärarassistent

Barnen är vår framtid. De är världens bästa människor!

Att utbilda sig till lärarassistent har inte bara gett Rana en yrkesutbildning utan också mycket på det personliga planet. Att hon började studera först som 39-åring upplever hon bara som positivt.

Läs hela artikeln

Brunnsviks folkhögskola

Brunnsvik folkhögskola är en av Sveriges största och är verksam i Borlänge som är vår huvudort. Vi har även en filial i Gävle och sedan sommaren 2018 finns vi även i vår ursprungliga by: Brunnsvik! Vår huvudman är Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO) i samverkan med den regionala arbetarrörelsen. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Brunnsviks folkhögskola
Wallingatan 15
784 34 Borlänge

Telefon: 0243-33 01 00
E-post: info@brunnsvik.se
Webbadress: http://www.brunnsvik.se/