Fritidsledarutbildning för yrkesverksamma fritidsledare - distans halvfart

Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning Karlskoga folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  2 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Utbildningen är på distans och utformad för dig som arbetar som fritidsledare, och vill utvecklas i yrket, men saknar adekvat utbildning. Lär dig coacha unga - väx som människa och ledare.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3-årig gymnasieexamen eller motsv. med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 och Lämplighet för yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet. Fyller 25 år under ansökningsåret

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 15 sep 2023 - 15 jun 2025

Träffar:
12 obligatoriska träffar

Kostnader: Serviceavgift (betalas vid antagning) 250 kr/läsår. Helgkostnad 680 kr för mat och boende, exkl. lördag middag. Litteratur ca. 5100:-

Kontakt: Jakob Ingebrand

Telefon: 0586-646 15

E-post:
jakob.ingebrand@karlskogafhs.se

Under utbildningen ger dina yrkeserfarenheter viktiga bidrag till uppgifter och projekt. Ditt arbete som fritidsledare utgör samtidigt praktik under utbildningen.

Utbildningen är tvåårig på halvfart. Den innehåller 12 obligatoriska träffar, tre veckoslut per termin. Liksom helfartsutbildningen präglas distansutbildningen av profilen coachning och ungdomars fritid och hälsa. Dina arbetsredskap är internetansluten dator.

För dig som är anställd som fritidsledare sedan minst tre år på minst 50% tjänst inom fritidsområdet. Fyller minst 25 år under ansökningsåret.

Du skall för att kunna antas ha behörighet för högskolestudier. Du har grundläggande behörighet om du har:

 • godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng
 • godkänt på 90 procent av kurserna på en fullständig gymnasial vuxenutbildning
 • en utbildning från en folkhögskola som ger grundläggande behörighet
 • en utländsk motsvarighet till gymnasieutbildning.

Detta innebär i korthet att du har motsvarande godkänd nivå i sju kärnämneskurser:

 • Svenska A och B, eller Svenska som andraspråk A och B
 • Engelska A
 • Matematik A
 • Samhällskunskap A
 • Naturkunskap A
 • Religionskunskap A
 • Historia A

Studieområden

Människans växande och livsvillkor, 10 veckor

Området ska, utifrån beteendevetenskapliga teorier och perspektiv, ge kunskap om män­ni­skans utveckling, uppväxt- och livsvillkor. Vi lä­ser om tro och kultur samt om hälsa och handikapp.

Samhälle, fritidskulturer och fritidsarbete, 9,5 veckor

Blocket ska, utifrån samhällsvetenskapligt och idéhistoriskt perspektiv, studera enskil­das och gruppers möjligheter med avseende på del­aktig­het, makt, resurser och trygghet. Här fin­ns äm­nen som samhälls- och rätts­kunskap, soci­ologi och främjande förhåll­ningssätt.

Ledarskapsutveckling, 7,5 veckor

Här ska vi studera ledarskapets olika former, förhållningssätt och förutsättningar samt grup­processer och grupputveckling i ett so­cial­psyko­logiskt och etiskt perspektiv. Inom detta område läser vi socialpsykologi, peda­gogiskt ledarskap samt fri­luftsmetodik, där en av närträffarna innefattar färd under for­mer som gruppen bestämmer.

Fritidsarbetets metodik, 7,5 veckor

Blocket ska genomlysa yrkesroll och yr­kes­om­råde ur ett didaktiskt socialpedagogiskt per­spek­tiv, där särskilt de informella lärpro­ces­serna och folkbildningspedagogiken fo­kuseras. Vi läser om ungdomskulturer och fri­tids­gårdsmeto­dik samt den öppna verk­samheten på fritidsgård. Vi lär oss arbeta praktiskt med hantverk samt IT och andra media.
Vi läser också om fritidshemmet och fritidspedagogens uppdrag.

Fritidskultur och fritidsarbete som forskningsfält, 5 veckor

Området ska presentera grunderna i kvali­tativa såväl som kvantitativa metoder inom sam­hälls- eller beteendevetenskaplig forsk­ningsme­tod. Inom detta område studerar vi fritidsve­tenskap, fritidsforskning och rap­p­ortskrivning.

Närträffar, 2,5 veckor

Under närträffarna blandas föreläsningar med redovisningar, introduktioner och hantverk.

Praktik

Din nuvarande anställning är din praktik­plats och pågår alltså under hela utbild­ningen.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

När du genomgått utbildningen kommer du att kunna leda och aktivera barn och ungdomar genom ett främjande arbetssätt. Du kommer att vara väl insatt i hur du skapar och bedriver ett projekt, både med och för ungdomar och barn. Du kommer känna dig hemma med att arbeta med ungdomar på fritidsgård, skola såväl som i församling och förening.
Många tidigare deltagare berättar att de fått högre lön och erbjudits mer kvalificerade tjänster.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/fritidsledarutbildning-distans/

Fler kurser inom: Fritidsledare

Karlskoga folkhögskola

Karlskoga folkhögskola har en spännande mix av kurser som tillsammans skapar en kreativ studiemiljö för vuxna. Vi börjar där du är och bygger på dina förutsättningar och lust att lära. Vi är en interkulturell mötesplats där trygghet och tolerans är ledord, och där människan är i centrum. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Telefon: 0586-646 00
E-post: info@karlskogafhs.se
Webbadress: http://www.karlskogafolkhogskola.se/

Jag drömmer om att göra skillnad

Markus tycker att det behövs fler vuxna som kan hjälpa unga till en meningsfull fritid. Och han vet redan vad han själv vill göra efter fritidsledarutbildningen.

Läs hela artikeln