Fritidsledarutbildning - Socialpedagogiskt perspektiv

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Karlskoga folkhögskola
Plats:
Karlskoga - Örebro län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
12 juni 2024

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 samt lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2024 - 5 jun 2025

Kostnader: 1800kr/termin för festmiddagar, eftermiddagsfika, försäkring, kopiering m.m. Som studerande betalar du själv för litteratur, studieresor, fjällutbildningar.

Kontakt: Fredrik Lindeström

Telefon: 0586-64615

E-post:
fredrik.lindestrom@karlskogafhs.se

Bli en positiv kraft i arbetet med människors utveckling. Vår fritidsledarutbildning fokuserar på relationer-hälsa-fritid och riktar sig mot arbete på fritidsgård, fritidshem, HVB-hem och församling.

Vi ser på människan ur ett holistiskt perspektiv där alla delar samverkar och behöver tillgodoses för att skapa välmående. Det gäller såväl psykiska, fysiska och sociala aspekter. Utbildningen har ett socialpedagogiskt perspektiv i den bemärkelsen att du erbjuds en bred kompetens att jobba med människor inom en mängd olika verksamheter, allt ifrån skola och öppen fritidsverksamhet till sociala insatser och olika delar av civilsamhället. 

Med vårt socialpedagogiska perspektiv är utgångspunkten att allt arbete med människor har en främjande bas. Med främjande menar vi att kunna se till det positiva i människan vilket också genomsyrar områdena människan, ledarskapet, relationerna och slutligen verksamheten.

Studieområden (Aktuell Utbildningsplan FLU)

Utbildningen omfattar 80 veckor heltidsstudier, ca 40 timmar per vecka. Arbetsdagen är oftast 09.00 – 16.00.  Vi har fördelat studieområdena enligt nedan. Cirka hälften av studietiden är schemalagd eller verk­samhetsförlagt lärande – resten är självstudier, grupp- och projektarbeten samt inläsning.

 

Människans växande och livsvillkor

Utbildningsområdet behandlar beteendevetenskapliga teorier och perspektiv såsom människans utveckling, uppväxt- och livsvillkor både som individ och samhällsvarelse. Begrepp som socialisation, identitet, integration, funktionsvariation och mångfald är centrala i dessa sammanhang. Vi lä­ser psykologi, sociologi, kultur och tro, holistisk hälsa  och funktionsvariationer.

Samhälle, fritidskulturer och fritidsarbete

Utbildningsområdet behandlar samhällsfrågor och perspektiv utifrån både enskilda och grupper. Fokus ligger på möjligheter till makt, delaktighet, resurser och trygghet. Här finns ämnen som samhället idag, sociologi, mångkulturalism, ungdomskultur, genus och jämställdhetsfrågor, förebyggande och främjande fritidsarbete.

Pedagogik och Ledarskapsutveckling

En humanistisk människosyn som grund för ett salutogent och demokratiskt ledarskap är utgångspunkten i fritidsledarens arbete. Pedagogiska teorier och modeller samt kunskaper om grupprocesser och grupputveckling är grundläggande för att kunna arbeta med förändringsarbete och projektmetodik. Här ska vi studera ledarskapets olika former, förhållningssätt och förutsättningar samt grup­processer och grupputveckling i ett social­psyko­logiskt och etiskt perspektiv. Inom detta område läser vi gruppsykologi, pedagogik, ledarskap samt de två stora delarna pedagogiskt ledarskap och utepedagogik, innefattande sommar- och vinter­fjäll, kanotfärd samt friluftsliv och läger i när­miljön.

Fritidsarbetets metodik

Inom utbildningsområdet Fritidsarbetets metodik är utgångspunkten att arbeta med hur fritidsverksamhet skapas utifrån en given målgrupp, oavsett sammanhang, som utgår från deltagarna i verksamhetens behov och önskemål. Här bearbetas hur givna uppdrag kan omsättas i konkret verksamhet. Att analysera, utvärdera och vidareutveckla metoder är centrala delar i utbildningsområdet. Vi läser ämnen som administration, yrkesmeto­dik, demokrati och integration, skapande, och samarbetsövningar.

Fritiden som forskningsfält

Utbildningsområdet innehåller grunderna i såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder inom fritidsområdet vilka ska tillämpas i ett uppsatsarbete eller motsvarande. Genom introduktion till forskning skapas förståelse för forskning inom yrkesområdet. Inom detta område studerar vi fritidsve­tenskap, fritidsforskning, forskningsmetodik, och det civila samhället.

Pedagogisk professionell utveckling

Utbildningsområdet Pedagogisk professionell utveckling innebär arbetsplatsförlagt lärande (APL). I utbildningen ingår minst 12 veckor handlett arbetsplatsförlagt lärande inom yrkesområdet.

Ditt spår, 7 veckor

Vart vill du nå med utbildningen?
Beroende på ditt framtida yrkesområde kan du välja ditt spår dels på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under 12 veckor och dels i ett större examensarbete som ska genomförs under det andra läsåret.
Det finns många verksamheter där du kan välja att göra din APL, till exempel: fritidsgård, kyrka, HVB-hem, grund- och gymnasiesko­lor, fritidshem och olika delar av det civilsamhället.Vi ger dig tid att få en djupare kunskap om den verksamhet inom yrkesområdet som du tycker är mest intressant.
 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

När du genomgått utbildningen kommer du att kunna leda och aktivera barn och ungdomar med ett fokus på ett främjande alt. socialpedagogiskt, coachande arbetssätt. Du kommer då vara väl insatt i hur du skapar och bedriver ett projekt, både med och för ungdomar och barn. Du kommer känna dig hemma med att arbeta som fritidsledare med ungdomar på fritidsgård, skola såväl som i församling eller förening.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/fritidsledarutbildning/

Jag är så glad och stolt att jag tog steget

Monika Nordenbrand arbetade som sjuksköterska inom barnsjukvården i 25 år. Men efter att ha blivit sjuk i utmattning och sagt upp sig från sitt arbete, bytte hon sjukhuskorridorerna mot fjällvyer, friluftsliv och folkhögskola.

Läs hela artikeln

Karlskoga folkhögskola

Karlskoga folkhögskola har en spännande mix av kurser som tillsammans skapar en kreativ studiemiljö för vuxna. Vi börjar där du är och bygger på dina förutsättningar och lust att lära. Vi är en interkulturell mötesplats där trygghet och tolerans är ledord, och där människan är i centrum. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Telefon: 0586-646 00
E-post: info@karlskogafhs.se
Webbadress: http://www.karlskogafolkhogskola.se/