Ingrid Bewrg & Nikolas Berg

Ekopedagogiska kurser ska stärka förmågan att möta vår tids utmaningar

Till hösten startar två ekopedagogiska distanskurser som berör omställningen till hållbarhet, på Karlskoga folkhögskola respektive Brunnsviks folkhögskola.

Den ena genomförs på Karlskoga folkhögskola (50%) och tar sig an hållbar demokrati. Kursen utforskar demokrati ur flera hållbarhetsaspekter, såväl ekologiskt som socialt. Den ger verktyg för att utveckla, skydda och värna demokratisk kultur med utgångspunkt i det lokala. En inspirationskälla är boken Framtidens by (Berg & Berg). 

Den andra genomförs på Brunnsviks folkhögskola (25%) och är en grundkurs i ekopedagogik för folkbildare, pedagoger, verksamhetsutvecklare och andra som vill fördjupa lärandet för hållbar och rättvis omställning i organisationer, samhällen och alla sorts utbildningar. Utformningen gör den lämplig som fortbildning.

Kursledare är Ingrid Berg och Nikolas Berg, folkbildare och ekopedagoger som beskrivit ekopedagogiken i boken ”Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden”. Ingrid Berg berättar:

- Vi ser inte ekopedagogik som en ny metod vid sidan om andra, utan mer som en samling frigörande förhållningssätt som kan användas i olika former av lärprocesser som till exempel studiecirklar, folkhögskolekurser eller förändringsprocesser i samhällen och organisationer. Ekopedagogik kan beskrivas som ekologisk folkbildning. Syftet är att stärka människor i att frigöra handlingskraft för att svara på vår tids utmaningar och

göra sig delaktiga i den omställning som behövs idag. Demokrati, hållbarhet och folkbildning hänger samman.

Bygger broar mellan social och ekologisk hållbarhet

En rådgivare i arbetet med kurserna är Jan-Erik Perneman, en folkbildarpionjär som var med om att ta den frigörande pedagogiken till Sverige på 70-talet. Han var tidigt engagerad i Karlskoga folkhögskola där han fick pröva idéerna. Han märker att intresset för Paulo Freire ökar igen och berättar att den brasilianske pedagogen även ligger bakom ekopedagogik: 

– Freire introducerade ekopedagogik som en uppföljning av frigörande pedagogik. Ekopedagogiken bygger broar mellan social och ekologisk hållbarhet, mellan rättvisefrågor och miljöfrågor. Jag är glad att det är just Karlskoga och Brunnsviks folkhögskolor som håller dessa kurser, då båda har huvudmän som tidigt banade väg för Freires pedagogik. Satsningarna bygger vidare på folkbildningens tradition och behandlar viktiga nutidsfrågor. Ekopedagogiken stärker folkbildningens roll, det ger mig hopp i en tid då samhället hotas av totalitära krafter.

Främjar lärande för demokratisk fredskultur

Båda kurserna är stadigt förankrade i demokratiska värderingar och främjar lärande som bygger en hållbar, demokratisk och rättighetsbaserad fredskultur. Nikolas Berg förklarar:

– Precis som frigörande pedagogik bygger ekopedagogiken på fred och rättigheter, men inte bara för människan utan också för ekosystemen och alla arter som ingår. Innebörden i ekologisk demokrati är att resten av naturen också behöver rättigheter. Dagens västerländska, industrimoderna kultur tenderar att behandla både miljö och människor som varor på en marknad.

Men vi är inte bara objekt med nyttovärden, vi är subjekt med egenvärden och rättigheter som behöver respekteras. Det är viktigt att identifiera de berättelser som gör oss och hela världen till objekt. Då kan vi forma nya och mer livgivande berättelser.

Arvid Hardmo är rektor på Karlskoga folkhögskola. Han kommenterar: 

– Sådana här kurser visar på kopplingen mellan folkbildning, hållbarhet och demokrati. Det är något vi vill satsa på för att visa folkbildningens betydelse i vår tids ödesfrågor.

Herman Geijer, hållbarhetsansvarig på ABF, tillägger:
– Genom ekopedagogiken vidgar vi samarbetet kring hållbarhet.  Det känns extra värdefullt att en kurs förläggs till Brunnsvik, där det sedan länge bedrivs en folkbildningslinje.

Medarrangörer av kurserna, utöver arrangerande skolor, är Ekopedagogiska föreningen och Byakademin (Karlskoga) respektive ABF-förbundet och Medskaparna (Brunnsvik). Våren 2025 startar Karlskoga folkhögskola även en ettårig fördjupningskurs i ekopedagogik, för fjärde gången (halvtid distans).