Vad säger lagarna?

Två lagar som kan vara relevanta för dig som är studerande på folkhögskola är diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Förbud mot diskriminering

Diskrimineringslagen gäller för folkhögskolor. Det betyder att ingen får diskrimineras på folkhögskolor eller i deras kursverksamhet. Diskriminering får inte heller ske i antagningen till kurser på folkhögskola.

Diskriminering sker när personal på en skola behandlar en kursdeltagare eller sökande till en kurs sämre än andra, och behandlingen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (se nedan). Rektorer, skolledare, lärare, annan skolpersonal, eller andra personer som anordnar eller håller i utbildningar, kan utföra handlingar som kan räknas som diskriminering.

Om rektor eller annan personal trakasserar en kursdeltagare räknas det också som diskriminering. Om en studerande trakasserar en annan, och personal på skolan känner till det, är skolan skyldig att reda ut och åtgärda det som hänt.

Styrelse och rektor är ansvarig

Huvudmannen för utbildningen är ansvarig för att ingen blir diskriminerad. I folkhögskolans fall är styrelsen ytterst ansvarig och rektor är den som ansvarar på plats på skolan. Lärare och annan personal på skolan måste anmäla till rektor om de får veta att det någon blir diskriminerad eller trakasserad. Rektor måste sedan utreda och åtgärda händelserna.

Diskrimineringsförbudet gäller diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna:

1. kön
2. könsidentitet eller könsuttryck
3. etnisk tillhörighet
4. religion eller annan trosuppfattning
5. funktionsnedsättning
6. sexuell läggning
7. ålder

Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till DO (Diskrimineringsombudsmannen). Du kan också anmäla folkhögskolan om den inte utrett eller åtgärdat trakasserier som du eller någon annan berättat om för personal på folkhögskolan.

Läs mer om förbud mot diskriminering i skolan på Diskrimineringsombudsmannens webbplats »

Delar av lagen som folkhögskolor inte måste följa

Det finns delar i diskrimineringslagen som folkhögskolor inte måste följa:

1. lagens regler om aktiva åtgärder
2. visst undantag från diskrimineringsförbudet för att folkbildningen ska kunna göra sitt uppdrag

Aktiva åtgärder

Förutom förbudet att diskriminera säger diskrimineringslagen att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta förebyggande för att se till att alla har lika rättigheter och möjligheter. Detta kallas aktiva åtgärder och kan till exempel göras genom att ta fram likabehandlingsplaner. Att arbeta förebyggande med aktiva åtgärder är obligatoriskt för det övriga skolväsendet men frivilligt för folkhögskolan.

Läs mer om aktiva åtgärder på Diskrimineringsombudsmannens webbplats »

Undantag från diskrimineringsförbudet

Folkhögskolornas uppdrag är bland annat att stärka och utveckla demokratin och att bidra till att utjämna utbildningsklyftor i samhället. En av anledningarna till att folkhögskolor får statligt stöd är att de har verksamhet som ska stärka rättigheterna för till exempel människor med funktionsnedsättning och människor med utländsk bakgrund. För att kunna arbeta på det sättet har folkhögskolor rätt att med sina kurser vända sig till en viss grupp, om syftet är att stärka den gruppens rättigheter och möjligheter i samhället.

Läs mer i diskrimineringslagen »

Arbetsmiljölagen

Studier på folkhögskola jämställs med arbete i arbetsmiljölagen. Studerande på folkhögskola ska få möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet på skolan.

De studerande ska ha ett eget studerandeskyddsombud som ska få information om aktuella arbetsmiljöfrågor och delta i skyddsronder. Skolan ska se till att studerandeskyddsombudet får utbildning och ledighet som behövs för uppdraget.

Kränkande särbehandling

Oftast kallas mobbning av vuxna för kränkande särbehandling. Till kränkande särbehandling hör mobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier (även sexuella trakasserier). Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer krav på att folkhögskolan ska planera och organisera verksamheten så att kränkande särbehandling förebyggs. Skolan ska snabbt ge stöd och hjälp åt den som utsatts för kränkande särbehandling.

Kränkande handlingar och beteenden kan aldrig accepteras vare sig mellan kursdeltagare eller om någon anställd på skolan är inblandad. Detta ska skolledningen se till att alla känner till.

Skolans lokaler och fysiska arbetsmiljö

Arbetslokalerna skall vara lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt och luft-, ljud- och ljusförhållanden ska vara tillfredsställande. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det att det skall finnas tvätt- och duschutrymmen i tillräcklig omfattning, och finns det idrottslinje eller idrottsprogram på skolan ställs krav på utökat antal duschar. Toalettrum skall vara avskilt och ha låsbar dörr, och handikapptoalett skall vara tillräckligt rymlig. De studerande skall också ha pausutrymmen, som är skilda från undervisningslokalerna och vilrum för tillfällig vila vid huvudvärk eller illamående.

Anmälan till Arbetsmiljöverket görs genom skyddsombud, om det inte finns något studerandeskyddsombud får du vända till arbetsplatsens skyddsombud.

Länk till Arbetsmiljöverket »